Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem urządzeń dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Wielkokackiej w Gdyni

11/12/2018    S238    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2018/S 238-543382
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Wielkokackiej w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.64.2018
II.1.2)Główny kod CPV
37410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego do ćwiczeń ma wolnym powietrzu, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, trawiastej i z kostki w Gdyni przy ul. Wielkokackiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa Placu Sportów Miejskich” opracowanymi przez „Indom” Mieczysław Tkaczyk (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik 13 do SIWZ).
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 79 512.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112720
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń parkour do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) zestaw urządzeń parkour – 1 komplet - elementy takie jak słupki i drążki powinny być w konstrukcji stalowej. Słupy i rurki poziome ocynkowane bez malowania. Walce poliuretanowe kotwione w betonie półsuchym. Murki parkour betonowe z betonu klasy min. C20/25 o wysokiej wodoodporności i mrozoodporności wzmocnione stalą zbrojeniową, krawędzie frezowane:
— drążki + słupki – 1 komplet,
— walce poliuretanowe – 11 sztuk,
— murek + drążki – 1 komplet,
— murek zygzak – 1 komplet,
— murek wieża – 1 komplet,
b) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z Placu Sportów Miejskich – 1 sztuka – wymiary tarczy tablicy 100x150, rozwiązanie katalogowe o konstrukcji ze słupków stalowych o wysokości 200 cm. Konstrukcja nośna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Światło tablicy wykonane z dibondu. Tablica posadowiona na fundamentach z betonu. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym;
c) kosza na śmieci – 1 sztuka – okrągły betonowy o pojemności 40 l i wysokości ok. 65 cm z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką. Kosz wolnostojący;
d) ławka z oparciem – 1 sztuka – z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z oparciem i podłokietnikiem, siedzisko i oparcie drewniane – deski polerowane i frezowane, malowane dwukrotnie impregnatem do drewna z kolorem na półmat – wymiary szerokość 72 cm, długość 180 cm i wysokość 82 cm. Zakotwiona w gruncie na fundamentach z betonu;
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory zgodnie z projektem, na fragmencie przeznaczonym pod dwa najwyższe urządzenia, o łącznej powierzchni 120 m2, o następującej budowie:
a) kora z drzew iglastych o frakcji 4-8 mm,
b) geowłóknina mocowana metalowymi szpilkami,
c) grunt rodzimy zagęszczony,
3) obsianie terenu trawą przy pozostałych urządzeniach, łączna powierzchnia 240 m2,
4) wykonanie nawierzchni z kostki 20 x 20 cm o łącznej powierzchni 9 m2, o następującej budowie:
a) kostka betonowa bez fazy 20 x 20 cm, kolor szary,
b) podsypka cementowo-piaskowa,
c) podsypka piaskowa,
d) grunt rodzimy,
5) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
6) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków,
7) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 30 x 8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa pod obrzeża ma zostać wykonana na podsypce piaskowej,
8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-359724
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Wielkokackiej w Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PT s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski
ul. Marynarki Polskiej 96
Gdańsk
80-557
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 97 800.00 PLN / Najdroższa oferta: 119 149.88 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2018
Data udostępnienia informacji: 20.12.2018