Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni

02/08/2018    S147    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2018/S 147-336303
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.2710.22.2018
II.1.2)Główny kod CPV
37410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń Street Workout wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaszczystej w Gdyni przy ul. Melisowej w dzielnicy Dąbrowa na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Projekt Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), opracowaną przez firmę Sławomira Skiba „S&S Doradztwo Budowlane” z siedzibą w Koleczkowie, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ).
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 72 877.50 PLN / Najdroższa oferta: 72 877.50 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45212200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń Street Workout wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaszczystej w Gdyni przy ul. Melisowej w dzielnicy Dąbrowa na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Projekt Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), opracowaną przez firmę Sławomira Skiba „S&S Doradztwo Budowlane” z siedzibą w Koleczkowie, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ).
2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń Street Workout opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) urządzenia do uprawiania sportów typu „street workout” - 1 komplet – zestaw do ćwiczeń nr 1 składający się z kilku połączonych elementów takich jak: dwie drabinki poziome, drabinka półskośna, drabinka pionowa, drążek typu gąsienica, rura poledance, lina do wspinania na wysięgniku, wieża, koła gimnastyczne, poręcze równoległe, ławeczka skośna do ćwiczeń, poręcze równoległe, słupki i drążki do złożenia urządzeń w zestaw; 1 komplet – zestaw do ćwiczeń nr 2 składający się z poręczy niskich,
b) tablicy informacyjnej z regulaminem o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70 x 50 cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablica powinna zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana lakierem akrylowym w kolorze oferowanym przez producenta nawiązującym do kolorystyki urządzeń. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. Obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń musi się znaleźć logo Gdynia Sport. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport,
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej, piaszczystej o łącznej powierzchni ok. 152 m2, złożonej z następującej konstrukcji:
a) frakcja 0,5-12 mm – warstwa użytkowa z piasku o grubości 40 cm,
b) geowłóknina separacyjna.
3) dostawę i montaż ławek parkowych – 2 sztuki, o konstrukcji stalowej, siedziska oparcia i podłokietniki drewniane, ławki mocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta,
4) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
5) wykonanie robót ziemnych,
6) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm posadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
7) wykonanie trawników dywanowych siewem,
8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi za wady i gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-161500
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Fit Park Sp. z o.o. Sp.k.
Powstańców Wielkopolskich 74
Toruń
87-100
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 55 882.57 PLN
Najtańsza oferta: 72 877.50 PLN / Najdroższa oferta: 72 877.50 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2018
Data udostępnienia informacji: 02.08.2018