Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprez GCS

Ogłoszenie nr 500098278-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 544738-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.26.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 – konstrukcje i ich części, 45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych hali namiotowej, 45262110-5 – demontaż gotowych hali namiotowej. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych użytkowych (będących własnością Wykonawcy lub znajdującej się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprezy sportowej /biegu organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu w 2018 r. w następujących terminach: 1) hal o łącznej powierzchni 1.250 m² i wymiarach 20mx45 oraz 10mx35m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal od godziny 8:00 w dniu 08.05.2018 roku, gotowość na godzinę 10.00 w dniu 10.05.2018 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hali od godziny 21.00 w dniu 13.05.2018 roku do godziny 10.00 w dniu 14.05.2018 roku, 2) hal o łącznej powierzchni 1.250 m² i wymiarach 20mx45 oraz 10mx35m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal od godziny 8:00 w dniu 07.11.2018 roku, gotowość na godzinę 10.00 w dniu 09.11.2018 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hali od godziny 21.00 w dniu 11.11.2018 roku do godziny 10.00 w dniu 12.11.2018 roku. 3. Zamawiający przewiduje każdorazowo miejsce montażu hal namiotowych na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Hale namiotowe muszą być zgodne z dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. 5. Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 2 dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem hal namiotowych.. 6. Szczegółowy opis każdej hali namiotowych i jej wyposażenia: 1) konstrukcja hali namiotowej musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników (estetycznie schowanych pod pokrowcami w jednakowym kolorze), 2) konstrukcja nie może zawierać podpór konstrukcyjnych dachu na powierzchni wewnętrznej hali namiotowej, Zamawiający dopuszcza podpory konstrukcyjne dachu jedynie w obrębie ścian hali namiotowej, 3) konstrukcja hali namiotowej musi być wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentacji technicznej hali namiotowej, w tym wytycznych i norm dotyczących zachowania statyki obiektu, 4) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 5) ściany działowe, dzielące halę namiotową na odrębne pomieszczenia, muszą być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6) Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję: a) w halach o łącznej powierzchni 1.250 m² i wymiarach 20mx45m i 10mx35m, o której mowa w ust. 2, pkt. 1, na całej powierzchni hali namiotowej (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, b) w halach o łącznej powierzchni 1.250 m² i wymiarach 20mx45m i 10mx35m, o której mowa w ust. 2, pkt. 2, na całej powierzchni hali namiotowej (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, 7) W przypadku hal namiotowych o wymiarach 20mx45m i powierzchni 900 m², o których mowa w ust. 2, pkt. 1 i 2, hale namiotowe w najniższym miejscu muszą mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hale namiotowe muszą mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej (wynika to z chęci ustawienia sceny przez Zamawiającego), 8) W przypadku hal namiotowych o wymiarach 10mx35m i powierzchni 350 m², o których mowa w ust. 2, pkt. 1 i 2,hale namiotowe w najniższym miejscu muszą mieć minimum 2,2 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hale namiotowe muszą mieć minimum 3,9 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 kompletów ław biesiadnych do hal namiotowych, o których mowa w ust. 2 pkt.1 oraz 50 kompletów ław biesiadnych do hal namiotowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej trzech dmuchaw spalinowych przeznaczone do ogrzania hali namiotowej, o wymiarach 20mx45m, o której mowa w ust. 2 pkt.2 w tym również dostarczenia paliwa do tych urządzeń ogrzewających, na cały czas ich pracy oraz do zainstalowania ich i obsługi. Zamawiający prze widuje czas pracy urządzeń ogrzewających w systemie ciągłym w dniu 11.11.2018 roku w systemie: minimum 2 urządzenia ogrzewające pomieszczenie I oraz 1 urządzenie ogrzewające pomieszczeniu IV w hali 45mx20m w godzinach od 7:00 do 20:00, 11) Wykonawca musi zapewnić oświetlenie, normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej, pomieszczenia I w halach namiotowych o wymiarach 45mx20m, o których mowa w ust. 2, pkt. 1 i 2, w godzinach od 12:00 do 21:00 w dniu 11.05.2018, w godzinach od 7:00 do 21:00 w dniu 12.05.2018, w godzinach od 7:00 do 20:00 w dniu 13.05.2018 oraz w godzinach od 6:00 do 20:00 w dniu 11.11.2018 . Oświetlenie musi składać się z 6 źródeł światła w postaci żarówek metalohalogenkowych o mocy 250 W każda. Źródła światła muszą być zainstalowane na wysokości minimum 3 m, w dwóch równoległych rzędach, po 3 źródła światła w rzędzie, tak aby odległość pomiędzy źródłami światła w danym rzędzie oraz pomiędzy rzędami wynosiła minimum 10 m, przy czym odległość pojedynczego źródła światła od ściany hali namiotowej, w tym działowej, musi wynosić minimum 5 m. Przewód zasilający źródła światła musi zostać doprowadzony do poziomu podłogi w miejsca zasilania, wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, przy czym należy pozostawić zapas 10 m przewodu. Źródła Światła muszą być podwieszone do hali namiotowej hali namiotowej w sposób bezpieczny, Zleceniodawca wymaga aby Wykonawca dodatkowo zabezpieczył mocowanie łańcuchami metalowymi, które po ew. zerwaniu się podstawowego mocowania zabezpieczą źródło światła przed spadnięciem. Oświetlenie Wykonawca zainstaluje we własnym zakresie, 12) Wykonawca musi każdorazowo zapewnić dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, o łącznej szerokości minimalnej 2 m , uwzględniając typ drzwi (szkło mleczne/ szkło transparentne) oraz ilości zgodne z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, dodatkowo w miejscu zainstalowania każdych drzwi musi zostać zapewniona rampa, obita czystą ciemną wykładziną (jednakową dla wszystkich ramp), mającą szerokość tożsamą z szerokością drzwi i zapewniającą bezpieczne i stabilne zniwelowanie różnicy wysokości pomiędzy podłożem a podłogą w hali namiotowej. Drzwi każdorazowo muszą być czyste i wolne od naklejek i taśmy klejącej czy też pozostałości po nich, 13) Konstrukcja hali namiotowej, o wymiarach 20mx45m, o której mowa w ust. 2 pkt.1 i 2, we wszystkich miejscach łączenia profili dachu i nóg musi być zabezpieczona i wzmocniona obustronnie płaskownikami w sposób przedstawionym na zdjęciach stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ lub w sposób równoważny, 14) stawiana hala namiotowa musi być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 15) Wykonawca na własny koszt zapewnia transport elementów i urządzeń niezbędnych w realizacji zamówienia, 16) Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do hali namiotowej hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 7. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1) transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2) dostarczenia (udostępnienia) wraz montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewania oraz oświetlenia hali, 3) dostawy z montażem i demontażem kompletów ław. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca po wykonaniu montażu hal namiotowych wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hal namiotowych, 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia ekipę montażową, która dokona rozstawienia hal namiotowych, ich demontażu oraz w czasie użytkowania hal namiotowych przez Zamawiającego, będzie w ciągłej gotowości do podjęcia w każdej chwili czynności związanych z usuwaniem ewentualnych usterek, dokonywania napraw, 4) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować zespołu, składający się minimum z 3 osób/koordynatorów, w tym co najmniej jedna osoba/koordynator musi posiadać doświadczenie w rozstawieniu/montażu hali namiotowej o powierzchni co najmniej 900 m², w trakcie montażu i demontażu każdej z hal oraz którzy w czasie: a) od godziny 12:00 do 21:00 w dniu 11.05.2018 roku, b) od godziny 7:00 do 21:00 w dniu 12.05.2018 roku, c) od godziny 7:00 do 20:00 w dniu 13.05.2018 roku, d) od godziny 7:00 do 20:00 w dniu 11.11.2018 roku, zobowiązani będą przebywać na miejscu rozstawienia hal namiotowych, będą doglądać ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, pozostawać w stałym kontakcie z ekipą montażową Wykonawcy, o której mowa w pkt 3 i w razie potrzeby dokonywać jej wezwania. Ponadto do punktualnego włączania wszystkich urządzeń grzewczych, o których mowa ust. 6 pkt. 10 w celu ogrzania hali namiotowej, 5) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji, w wersji papierowej w trzech egzemplarzach dla każdej hali namiotowej (tj. dla każdej realizacji), niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym robót budowlanych w zakresie posadowienia hal namiotowych, zawierającej w szczególności: a) opis techniczny wraz z opisem sposobu posadowienia, b) niezbędne rysunki i szkice, w tym w szczególności rysunek zagospodarowania terenu wraz z naniesioną lokalizacją hali namiotowej na mapie do celów informacyjnych, wraz z zaznaczonymi wymiarami oraz sposobem posadowienia w terenie, c) informacja BIOZ, d) atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, e) Aktualne uprawnienia Projektanta wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe dokumenty muszą być podpisane (wraz z pieczątką) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji nastąpi w dniu podpisania umowy dla realizacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz najpóźniej do dnia 1 września 2018 w przypadku realizacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2. Przekazanie powyższych dokumentów zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym, podpisanym przez obie strony. W przypadku gdy wymienione dokumenty nie będą wystarczające do uzyskania zaświadczenia zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie uzupełni dokumentację. 7) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 poz. 290) -dalej „ustawa Prawo budowlane” tj. odpowiednio zabezpieczyć tereny montażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować tereny montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w umowie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 10) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy. 11) Odebranie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 12) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej (wraz z pieczątką) przez Kierownika Budowy, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia każdego odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie Kierownika Budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt. 6), z obowiązującymi przepisami prawa oraz ofertą Wykonawcy, b) Aktualne uprawnienia Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. c) Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. d) Rysunki powykonawcze z naniesionymi ew. zmianami. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji dostawy w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV: 45223800-4, 45262110-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 76000.00 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Setlight Przemysław Wrembel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul.Świętojańska 82 lok. 4 
Kod pocztowy: 81-388 
Miejscowość: Gdynia 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97170.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97170.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108477.74 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2018 11:34 Dodanie informacji Anna Urbańska