Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z instalacją urządzeń monitoringu dla Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni

Gdynia: Dostawa wraz z instalacją urządzeń monitoringu dla Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni

Numer ogłoszenia: 2191 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2014 r. pod numerem: 2191 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 239381-2013 z dnia 2013-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 35125300-2 kamery bezpieczeństwa, 32412100-5 sieć telekomunikacyjna, 51314000-6 usługi instalowania urządzeń wideo, 48328000-3 pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów. ...
Termin składania ofert: 2013-11-21
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239381 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją urządzeń monitoringu dla Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 35125300-2 kamery bezpieczeństwa, 32412100-5 sieć telekomunikacyjna, 51314000-6 usługi instalowania urządzeń wideo, 48328000-3 pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją urządzeń monitoringu na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni zgodnie z projektem wykonawczo - budowlanym pod nazwą Rozbudowa systemu monitoringu FULL HD CCTV zlokalizowanego na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego opracowanym przez Adama Spychalskiego, CC Plus Adam Spychalski, (zwanym dalej Projektem) (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 3.Zamówienie obejmuje równocześnie dostawę oraz instalację dostarczonych urządzeń w związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 4.Na terenie Narodowego Stadionu Rugby zainstalowany jest system CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center. 5.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)dostawę wraz z instalacją kamery kopułkowej wandaloodpornej 1,3 MP - 1 sztuka, o parametrach wskazanych poniżej: a)rozmiar przetwornika obrazu min. 1/3, b)rodzaj przetwornika CMOS lub CCD, c)rozdzielczość pozioma (TVL) min. 500, d)współ. sygnał/szum min. (dB) 50, e)elektroniczna migawka EL (sek) 1/25 - 1/10000, f)obiektyw zmienno-ogniskowy (mm) 3 do 9 mm, F1.2 do 2.1, g)balans bieli ATW, AWB, Regulowany, h)typ kompresji obrazu MJPEG/H.264, i)częstotliwość przesyłu obrazu (kl./sek) 25, j)ilość jednoczesnych połączeń (kamery IP) 10, k)klasa szczelności IP IP66, l)wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni. 2)dostawę wraz z instalacją obiektywu z moto zoom 12-240 mm - 2 sztuki, 3)dostawę wraz z montażem obudowy kamery - 2 sztuki, 4)konfigurację, rozruch technologiczny oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 6.Wykonawca zobowiązuje się, że kamera, o której mowa w ust. 5 pkt 1 oraz obiektywy, o których mowa w ust. 5 pkt 2 będą dostosowane do pracy z istniejącym systemem monitoringu. 7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla kamery, o której mowa w ust. 5 pkt 1 licencję w wersji Enterprise dla 1 kamery bez funkcjonalności audio. 8.Wykonawca zobowiązuje się, że kamera oraz obiektywy, dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą sprzętem fabrycznie nowym zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, wcześniej nie używanym, posiadającym oznakowanie CE. Sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Sprzęt nie będzie sprzętem z ekspozycji, po naprawie lub demonstracyjnym. 9.Wykonawca zobowiązuje się, że kamera oraz obiektywy dostarczone w ramach realizacji umowy umożliwią Zamawiającemu korzystanie ze świadczeń gwarancyjnych opartych na oficjalnej gwarancji producenta sprzętu nie krótszej niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. 10.Wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1)instalacja urządzeń nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do wykonania instalacji urządzeń; Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren instalacji urządzeń w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia, po przekazaniu terenu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 2)realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na czynnym obiekcie w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym, 3)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace instalacyjne w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie instalacji urządzeń oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem instalacji urządzeń; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i dokumentacją do niej załączoną, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, 6)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 7)odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca, 8)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem instalacji urządzeń, 9)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia prac związanych z instalacją urządzeń; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 10)po wykonaniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru, 11)Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia gotowości do odbioru, 12)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, b)dokumentację techniczną oferowanego sprzętu, c)dokumentację do zainstalowanego oprogramowania, d)instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, e)dokument wydany przez producenta poświadczający datę produkcji kamer oraz obiektywów, która powinna być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f)gwarancję producenta, g)dokumentację projektową powykonawczą, h)karty gwarancyjne, i)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, j)licencję dla 1 kamery bez funkcjonalności audio w wersji Enterprise, k)dokumenty potwierdzające wykonanie rozruchu technologicznego, l)wszelkie niezbędne próby i pomiary, 13)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, 11.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczo - budowlany stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ i szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 12.Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia, materiały i technologiczne rozwiązania systemowe, zgodne ze swoją ofertą handlową z zastrzeżeniem, że muszą być one o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie. 13.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku kamer i obiektywów, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć gwarancje producenta, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Co do pozostałych elementów zamówienia, w przypadku braku oficjalnej gwarancji producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany udzielić dodatkowo gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 14.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądów gwarancyjnych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, z częstotliwością warunkującą utrzymanie gwarancji, z udziałem Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Ewentualny koszt przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić w cenie oferty. 15.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki/nieprawidłowości przez Zamawiającego i do usunięcia wady/usterki w ciągu 24 godzin. Jeżeli czas usuwania wad/usterek będzie dłuższy niż 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia wady/usterki sprzętu zastępczego (o parametrach technicznych nie gorszych niż ten, który został zamontowany). 16.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 18.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.53.00-2, 32.41.21.00-5, 51.31.40.00-6, 48.32.80.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Ruksza prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIT Paweł Ruksza, ul.Dubois 16/2, 73-150 Łobez, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35397,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 42093,06
·         Oferta z najniższą ceną: 42093,06 / Oferta z najwyższą ceną: 67684,80
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2014 10:26 Dodanie informacji Maciej Zaborski