Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez

Ogłoszenie nr 35735 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

 
Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 7296-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe, 79810000-5 - usługi drukowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5 i 6) i rozstawienie będących własnością Wykonawcy (lub znajdujących się w jego dyspozycji) barierek na potrzeby zabezpieczenia i wytyczenia 10 km trasy czterech biegów, wyścigu MTB Gdynia Maraton oraz imprezy „Aktywne Lato" organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2017, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz rysunkiem barierek stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ z podziałem na 2 części. 3. Barierki każdorazowo ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem trasy przygotowanym przez Zamawiającego dla każdego biegu oraz imprezy. 4. Barierki w ramach poszczególnych biegów/imprez ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po 50 sztuk. 5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek wolnostojących w różnych miejscach Miasta Gdyni dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego: a) barierki wolnostojące w ilości 1.500 sztuk, w nocy z dnia 10.02.2017 roku na dzień 11.02.2017 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.02.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 13.02.2017 roku, b) dodatkowych barierek wolnostojących w ilości 500 sztuk, w nocy z dnia 11.02.2017 na dzień 12.02.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.02.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 13.02.2017 roku, 2) Biegu Europejskiego: a) barierek wolnostojących w ilości 1.500 sztuk, w nocy z dnia 05.05.2017 roku na dzień 06.05.2017 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 06.05.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 08.05.2017 roku, b) dodatkowych barierek wolnostojących w ilości 500 sztuk, w nocy z dnia 06.05.2017 na dzień 07.05.2017 roku w tym gotowość dodatkowych barierek na godzinę 6.00 w dniu 07.05.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 08.05.2017 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego: a) barierek wolnostojących w ilości 2.000 sztuk, w nocy z dnia 08.06.2017 roku na dzień 09.06.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 09.06.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 10.06.2017 roku do godziny 11.00 w dniu 10.06.2017 roku, 4) Biegu Niepodległości: a) barierek wolnostojących w ilości 2.000 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2017 roku na dzień 11.11.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2017 roku. 6. Druga część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek skośnych wraz z nadrukiem w różnych miejscach Miasta Gdyni dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego - w ilości 200 sztuk; w nocy z dnia 10.02.2017 roku na dzień 11.02.2017 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.02.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 13.02.2017 roku, 2) Biegu Europejskiego- w ilości 200 sztuk, w nocy z dnia 05.05.2017 roku na dzień 06.05.2017 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 06.05.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 08.05.2017 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego - w ilości 200 sztuk; w nocy z dnia 08.06.2017 roku na dzień 09.06.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 09.06.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 10.06.2017 roku do godziny 11.00 w dniu 10.06.2017 roku, 4) Biegu Niepodległości - w ilości 200 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2017 roku na dzień 11.11.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2017 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2017 roku, 5) wyścigu MTB Gdynia Maraton - w ilości 200 sztuk, w nocy z dnia 09.09.2017 roku na dzień 10.09.2017 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 10.09.2017 roku, rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.09.2017 roku, 6) imprezy „Aktywne Lato" - w ilości 20 sztuk, na terenie plaży miejskiej w Gdyni w okresie 22.06.2017 roku do 31.08.2017 roku, rozpoczęcie zbierania barierek w dniu 31.08.2017 roku. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie co najmniej jednego tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8. Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek wolnostojących: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5) wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm - 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm, 15) Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które ochronią barierki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 10. Opis drugiej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek skośnych wraz z nadrukiem: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka skośna i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję (tj. barierka nie może być złożona z części) z możliwością ekspozycji reklamy o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 200 cm - przy czym płyta z nadrukiem musi być tej samej powierzchni co barierka skośna. 3) reklama nadrukowana w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI, na płycie PCV komórkowego o grubości minimum 10 mm, umieszczona na barierce w sposób estetyczny i stabilny, 4) wzór nadruku przekazany zostanie przez Zamawiającego tydzień przed każdą planowaną imprezą, Wykonawca wydrukuje nadruk we własnym zakresie i na własnym podłożu, 5) kąt powierzchni ekspozycyjnej względem podłoża musi zawierać się w przedziale 60 - 80 stopni, 6) materiał barierki skośnej: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 7) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 8) wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 9) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 10) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm 11) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 80 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, nogi barierki nie mogą wystawiać przed stronę z nadrukiem (ekspozycyjną) 12) wypełnienie części właściwej barierki: wypełnienie pełne; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze uniemożliwiające wygięcie się płyty z nadrukiem, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej nie może wynosić więcej niż 5 cm, 15) Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które będą chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne , jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w odniesieniu do danej części zamówienia całości przedmiotu zamówienia dotyczącego tej część zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności: 1) transport barierek przed biegiem/imprezą i po biegu/imprezie, 2) dostarczenie i rozstawienie barierek zgodnie z planem Zamawiającego, 3) zebranie barierek po biegu/imprezie. 12. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z dokumentami przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 3) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na obie części zamówienia. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 34928110-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1  
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT120000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Stanisław i Tomasz Boguccy Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c.,  ,  ul. Walecznych 11,  80-513,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 162360,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140121,60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162360,00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2  
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT60000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Stanisław i Tomasz Boguccy Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c.,  ,  ul. Walecznych 11,  80-513,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68191,20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68191,20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68191,20
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2017 09:18 Dodanie informacji Maciej Zaborski