Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych dla potrzeb organizacji imprez GOSIR

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 153376-2013 z dnia 2013-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2.Przedmiotem zamówienia jest...
Termin składania ofert: 2013-04-26
Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2013 r. pod numerem: 68667 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153376 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem będącej własnością Wykonawcy hal namiotowych użytkowych, podczas imprez sportowych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w następujących terminach: 1)rozstawianie hali o powierzchni 1000 m² i wymiarach 20 m x 50 m w dniu 09.05.2013 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 10.05.2013 roku; rozebranie hali od godziny 20.00 w dniu 11.05.2013 roku do godziny 8.00 w dniu 12.05.2013 roku, 2)rozstawianie hali o powierzchni 1300 m² i wymiarach 20 m x 65 m, w dniu 19.06.2013 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 20.06.2013 roku; rozebranie hali od godziny 07.00 w dniu 22.06.2013 roku do godziny 20.00 w dniu 22.06.2013 roku, 3)rozstawianie hali o powierzchni 1300 m² i wymiarach 20 m x 65 m w dniu 08.11.2013 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 15.00 w dniu 09.11.2013 roku; rozebranie hali od godziny 22.00 w dniu 11.11.2013 roku do godziny 8.00 w dniu 12.11.2013 roku. 3.Zamawiający przewiduje każdorazowo miejsce montażu każdej hali namiotowej na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4.Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem każdej hali namiotowej. 5.Szczegółowy opis każdej hali namiotowej i jej wyposażenia: 1)konstrukcja hali namiotowej odporna na wiatr i nie przepuszczająca deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 2)konstrukcja nie może zawierać podpór na powierzchni wewnętrznej hali namiotowej, jedynie w obrębie jej ścian, 3)konstrukcja hali namiotowej wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia Zamawiającemu do wglądu statyki obiektu, 4)ściany oraz pokrycie dachu powinno być wykonana z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 5)ściany działowe, dzielące halę namiotową na odrębne pomieszczenia, winny być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6)w każdej hali namiotowej w pomieszczeniu o wymiarach 20 m x 5 m (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, 7)hala namiotowa w najniższym miejscu winna mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa winna mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 8)Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia 50 kompletów ław biesiadnych w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości; 9)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia normatywnego ogrzewania hali namiotowej jak dla powierzchni ekspozycji wystawowej, w terminie listopad 2013 r.; przez ogrzewanie hali namiotowej Zamawiający rozumie zapewnienie ogrzewania w postaci dwóch dmuchaw spalinowych, we własnym zakresie Wykonawcy, w tym również dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt paliwa do urządzeń ogrzewających, 10)Wykonawca winien każdorazowo zapewnić oświetlenie hali namiotowej normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej oraz zainstalować oświetlenia we własnym zakresie, 11)każdorazowo stawiana hala namiotowa winna być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 12)Wykonawca na własny koszt zapewnia transport środków niezbędnych w realizacji zamówienia, 13)Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do konstrukcji hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 6.Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 7.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1)transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2)dostarczenia (udostępnienia) wraz montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewania (jeśli takie jest wymagane) oraz oświetlenia hal, 3)dostawy z montażem i demontażem kompletów ław, 4)montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia hal namiotowych dostarczonego przez Zamawiającego. 8.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2)Wykonawca każdorazowo po wykonaniu montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hali namiotowej, 3)Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela technicznego, który przez czas użytkowania hali w dniu imprezy tj.: a)od godziny 06.00 w dniu 11.05.2013 r. do godziny 19.00 w dniu 11.05.2013 r., b)od godziny 08.00 w dniu 21.06.2013 r. do godziny 08.00 w dniu 22.06.2013 r., c)od godziny 06.00 w dniu 11.11.2013 r. do godziny 20.00 w dniu 11.11.2013 r., w tym terminie Wykonawca winien punktualnie o godzinie 06.00 w dniu 11.11.2013 r. włączyć wszystkie nagrzewnice przewidziane w zamówieniu, w celu nagrzania hali namiotowej do właściwej temperatury; pozostawałby na miejscu rozstawienia każdej hali namiotowej i doglądał jej stanu technicznego oraz pozostawał w stałym kontakcie z ekipą montażową Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki, 4)wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 9.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Grzegorz Roeske GR namioty Grzegorz Roeske, ul. Kurpińskiego 10/9, 80-169 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90081,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 66808,80
  • Oferta z najniższą ceną: 66808,80 / Oferta z najwyższą ceną: 137145,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.05.2013
Data udostępnienia informacji: 08.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2013 12:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski