Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę siedzisk stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa siedzisk stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2013 r. pod numerem: 335068 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 290308-2013 z dnia 2013-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39111000-3 - siedziska. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, nie używanych 1000 kompletów siedzisk stadionowych...
Termin składania ofert: 2013-08-01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290308 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa siedzisk stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39111000-3 - siedziska. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, nie używanych 1000 kompletów siedzisk stadionowych uchylnych, zewnętrznych (przez siedzisko Zamawiający rozumie siedzisko plus oparcie) wraz z oznakowaniem numeracji dla potrzeb Stadionu Miejskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej 5. 3.Zamawiane przez Zamawiającego siedziska stadionowe mocowane będą do istniejącej konstrukcji w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia siedzisk o wyglądzie i systemie montażu tożsamym jak wbudowane siedziska na obiekcie Stadionu Miejskiego. Zamawiający przekazuje dokumentację dotyczącą istniejących siedzisk stadionowych zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do SIWZ. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę: 1)1000 kompletów plastikowych siedzisk (siedzisko + oparcie) w tym: a)250 sztuk w kolorze jasno żółtym (RAL 1003), b)250 sztuk w kolorze żółtym (RAL 1018), c)250 sztuk w kolorze jasno niebieskim (RAL 5015), d)250 sztuk w kolorze niebieskim (RAL 5017); 2)1000 sztuk oznakowań numeracji (numerków) obowiązującej na sektorach, wykonanych z blachy aluminiowej, od numeru 1 do 80. 5.Wymagania techniczne siedzisk i właściwości materiału: 1)szerokość siedzenia - w najszerszym miejscu 42 cm, 2)wysokość siedzenia (głębokość) - 40 cm, 3)szerokość oparcia - w najszerszym miejscu 42 cm, 4)wysokość oparcia - 31,5 cm, 5)materiał, z którego ma być wykonane siedzisko: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej udarności - np. kopolimer o zwiększonej wytrzymałości, -twarde, niedopuszczalne są miękkie plastiki, 6)materiał musi być niepalny lub trudno zapalny w związku z powyższym musi posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2006 (U) oraz z normą - PN-EN 1021-2:2006 (U); 7)materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 8)materiał musi nadawać się do utylizacji, 9)materiał musi być odporny na udary i uderzenia, 10)materiał musi być odporny na pękanie, 11)materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od ok. - 30 do + 80 C, 12)materiał musi być odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 13)materiał musi być zabarwiony w całej masie, 14)siedzisko musi być zgodnie z warunkami określonymi w wytycznych PZPN w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich (Biuletyn Informacyjny PZPN Nr 1/95) oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, 15)siedzisko musi posiadać atest wytrzymałości potwierdzający wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2004, 16)siedzisko musi posiadać atest higieniczny, 17)siedzisko musi posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 18)siedzisko musi posiadać miejsce w oparciu (wklęsłe) na osadzenie numeru w kształcie elipsy, o wysokości 3,5 cm, szerokości 4,9 - 5 cm, niedopuszczalny jest system montażu numerka poprzez klejenie, gdyż musi istnieć możliwość wymiany numerka, w związku z powyższym w samym numerku jak i miejscu osadzenia numerka muszą być przygotowane nawiercenia w celu montażu, 19)każde z kompletów siedzisk musi być opatrzone oznaczeniem zawierającym odpowiednio miesiąc i rok/ lub tydzień i rok wykonania siedzisk, 20)system montażu: kompletne siedzisko musi posiadać otwory montażowe wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją istniejących siedzisk stadionowych (załączniki nr 7 i 8 do SIWZ) oraz istniejącym systemem montażowym w związku z czym Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania siedzisk dokona szczegółowych pomiarów. 6.Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2)Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy przedstawić Zamawiającym w celu akceptacji prototyp siedziska oraz przeprowadzić przy udziale przedstawicieli Zamawiającego próbny montaż prototypu siedziska na obiekcie Stadionu Miejskiego, 3)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu siedzisk (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 4)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 5)Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 6)Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy kompletnej partii siedzisk, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 7)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8, 8)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą dostarczonych siedzisk składającą się w szczególności z: a)dokumentacji rysunkowej kompletnego siedziska, b)karty gwarancyjnej, c)atestu trudno zapalności potwierdzającego zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2006 (U) oraz z normą - PN-EN 1021-2:2006 (U), o którym mowa w ust. 5 pkt. 6, d)atestu toksyczności potwierdzającego zgodność z normą PN-88/B-2855, e)dokumentu potwierdzającego zgodność siedzisk z warunkami określonymi w wytycznych PZPN w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich (Biuletyn Informacyjny PZPN Nr 1/95) oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, o których mowa w ust. 5 pkt. 14; Zamawiający w tym zakresie dopuszcza złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, f)atestu wytrzymałości siedzisk potwierdzającego wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2004, o którym mowa w ust. 5 pkt. 15, g)atestu higienicznego, o którym mowa w ust. 5 pkt. 16, h)innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa budowlanego, o których mowa w ust. 5 pkt. 17, 9)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiot zamówienia nie został zakończony lub zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia albo wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 10)Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 11)w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 12)Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku, o którym mowa w pkt. 11 w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30. 7.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marcin Szydlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LQS-Systemy Siedzisk Marcin Szydlik, ul. Lawendowa 1, 81-198 Kosakowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57054,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 79581,00
·         Oferta z najniższą ceną: 79581,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79581,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.08.2013
Data udostępnienia informacji: 20.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2013 15:42 Dodanie informacji Maciej Zaborski