Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę siana, słomy, owsa dla koni

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112764-2013 z dnia 2013-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 03114200-5 - siano, 03114100-4 - słoma, 03211600-9 - owies. 2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa siana, słomy, owsa dla koni dla potrzeb prowadzenia Ośrodka...
Termin składania ofert: 2013-04-03

Gdynia: Dostawa siana, słomy, owsa dla koni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2013 r. pod numerem: 59843 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112764 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa siana, słomy, owsa dla koni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 03114200-5 - siano, 03114100-4 - słoma, 03211600-9 - owies. 2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa siana, słomy, owsa dla koni dla potrzeb prowadzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni. 3.Cechy jakościowe siana dla koni wymagane przez Zamawiającego: 1)pochodzące z pierwszego pokosu, 2)termin zbioru - początek kwitnienia do kwitnienia podstawowego gatunku traw (pędy kwiatowe bez nasion), 3)skład botaniczny: tymotka, kostrzewa, rajgrasy, wiechliny, kupkówka, wskazany udział koniczyny łąkowej, czerwonej lub białej, 4)ocena organoleptyczna: barwa zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana, 5)wilgotność do 15%, 6)forma dostarczenia: siano prasowane w kostki. 4.Zamawiający nie dopuszcza dostawy siana o następujących cechach: 1)pochodzące z drugiego i dalszych pokosów, 2)zbyt wcześnie lub późno zebrane tzn. w innym okresie niż początek kwitnienia do kwitnienia podstawowego gatunku traw, 3)udział w składzie botanicznym siana turzyc i roślin charakterystycznych dla gleb kwaśnych tzn. szczawic, jaskry, 4)zawartość w sianie chwastów np. tojad i roślin trujących, 5)stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zapachu i zarodników pleśni), 6)wilgotność siana powyżej 15%. 5.Cechy jakościowe słomy dla koni wymagane przez Zamawiającego: 1)słoma przeznaczona dla koni żytnia lub pszenżytnia, 2)wilgotność do 15%, 3)bez oznak zapleśnienia i zawilgocenia (brak zarodników grzybów), 4)forma dostawy: prasowana w kostki. 6.Zamawiający nie dopuszcza dostawy słomy o następujących cechach: 1)słoma z innych zbóż niż żytnia lub pszenżytnia. 2)wilgotność słomy powyżej 15%. 3)zapleśniała lub zawilgocona. 7.Cechy jakościowe owsa dla koni wymagane przez Zamawiającego: 1)owies przeznaczony dla koni, 2)masa 1000 nasion powinna wynosić co najmniej 33 g., 3)dobre wypełnienie ziaren, 4)wilgotność do 12%, 5)bez zanieczyszczeń plewkami, pieskiem i nasionami chwastów, 6)barwa żółta, prawidłowy zapach, 7)forma dostawy: w workach, masa worka powinna wahać się między 45 a 50 kg. 8.Zamawiający nie dopuszcza dostawy owsa o następujących cechach: 1)duży udział ziaren owsa słabo wykształconych - pośladu, 2)stęchły zapach owsa, kurzenie się zarodników grzybów, 3)barwa owsa odbiegająca od żółtej, 4)wilgotność owsa powyżej 12%, 5)zanieczyszczenie owsa plewkami, piaskiem lub chwastami. 9.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1)słomę w kostkach (waga 12 - 14 kg) - w ilości 2645 sztuk, 2)siano w kostkach ( waga 12 - 14 kg) - w ilości 2160 sztuk, 3)owies - w ilości 3 tony w workach między 45 a 50 kg. 10.Zamawiający informuje, iż ilości podane przez Zamawiającego są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, 11.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie (co najmniej 3 razy w miesiącu), 2)dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio do Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08:00 a 17:00, wraz z rozładunkiem do paszarni. 3)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych w dostawie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 3 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08:00 a 17:00, wraz z rozładunkiem do paszarni, 5)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 12.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.11.42.00-5, 03.11.41.00-4, 03.21.16.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Andrzej Tobiaski Firma Usługowo- Handlowa AT-ROL, Kębłowo ul. Wiejska 68, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 28467,00
  • Oferta z najniższą ceną: 28467,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28467,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.04.2013
Data udostępnienia informacji: 19.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2013 14:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski