Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2017

Ogłoszenie nr 68878 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.
 
Gdynia: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 41508-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć komplety pucharów za I, II, i III miejsce; w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie natomiast o różnych wysokościach - różnica pomiędzy pucharami musi wynosić co najmniej 2 cm, w tym najwyższy puchar za I miejsce, średni puchar za II miejsce i najniższy puchar za III miejsce; każdy puchar musi być złożony z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej; Zamawiający szacuje zamówienie kompletów pucharów w następujących przedziałach wysokości: a) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 250 kompletów (łącznie 750 sztuk pucharów), b) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 700 kompletów (łącznie 2100 sztuk pucharów), c) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 100 kompletów (łącznie 300 sztuk pucharów), d) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm – w ilości 15 kompletów (łącznie 45 sztuk pucharów), e) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej – w ilości 5 kompletów (łącznie 15 sztuk pucharów), 2) dostarczyć puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) puchar o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 400 sztuk, b) puchar o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 1000 sztuk, c) puchar o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 400 sztuk, d) puchar o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm – w ilości 20 sztuk, e) puchar o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej – w ilości 10 sztuk, 3) dostarczyć puchary tzw. dedykowane, składające się z podstawy, nóżki, tabliczki grawerowanej, czaszy z wyciętym laserowo logiem GdyniaSport (logo do pobrania na stronie www.gdyniasport.pl/logo/) oraz nazwą imprezy (podaną przez Zamawiającego) występujące w 4 wysokościach (różnica wysokości między pucharami musi wynosić minimum 1 cm) w przedziale od 40 do 44 cm (bez podstawy), w minimum 2 kolorach – w ilości 200 sztuk, 4) dostarczyć tabliczki grawerowane o wymiarach w zakresie wysokość od 1,5 do 2,5 cm oraz szerokość od 4 do 10 cm, z taśmą dwustronną umożliwiającą przyklejenie do innych pucharów, o treści każdorazowo podanej przez Zamawiającego - w ilości 150 sztuk, 5) dostarczyć statuetki dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, składających się z podstawy, figurki prezentującej dyscyplinę sportową, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) statuetka o wysokości w przedziale od 12 do 25 cm (bez podstawy) – w ilości 80 sztuk, b) statuetka o wysokości w przedziale od 26 cm i wyższe (bez podstawy) - w ilości 150 sztuk, 6) dostarczyć medale w zestawie z założoną tasiemką i umieścić na nich po stronie rewersu treść podaną przez Zamawiającego, a po stronie awersu umieścić emblematy dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, rugby, siatkówka, pływanie, unihokej, lekka atletyka. Awers i rewers swoją średnicą powinny być dopasowane do średnicy medalu, wykorzystując jego wzór i nie pozostawiając zbędnego miejsca. a) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 4 do 5,4 cm - w ilości 8000 sztuk, b) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 5,5 do 7 cm - w ilości 3000 sztuk, c) medale z kolorową wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 4 do 5,4 cm - w ilości 200 sztuk, d) medale z kolorową wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale oraz 5,5 do 7 cm - w ilości 100 sztuk. 4. W ramach świadczonej dostawy pucharów, statuetek i medali Wykonawca zobowiązany będzie umieszczać na tabliczkach grawerowanych nadruk o treści podanej przez Zamawiającego. Na żadnym z elementów pucharów, statuetek i medali nie może być umieszczona reklama Wykonawcy, czy też producenta. 5. Zaoferowane puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, natomiast podstawa winna być marmurowo-podobna. Powierzchnia podstawy musi być większa niż podstawa nóżki pucharu. Nie dopuszcza się aby puchary były niespasowane lub nieskręcone. Puchary nie mogą być odchylone od pionu. 6. Dla poszczególnych kompletów pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a) – e) oraz pkt. 2 lit. a) – e), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 4 rodzaje (wzorów) pucharów w jednej cenie (w tym każdy rodzaj (wzór) tj. każdy z czterech rodzajów (wzorów) musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach). Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować po 4 rodzaje (wzorów) kompletów pucharów dostępnych w dwóch kolorach dla wysokości od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe. 7. Dla poszczególnych pucharów , o których mowa w ust. 3 pkt. 3 , Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej 1 rodzaj (wzór) pucharów w jednej cenie, w tym każdy z zaproponowanych rodzajów (wzorów) musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach. Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować minimum 1 rodzaj (wzór) pucharu dostępny w dwóch kolorach dla wysokości od 40 do 44 cm. 8. Dla poszczególnych medali, o wymiarach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 6 lit. a) – d), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 4 rodzaje (wzorów) medali w jednej cenie (w tym każdy rodzaj tj. każdy z czterech wzorów musi być dostępny w kolorze złotym, srebrnym, brązowym). 9. Przez rodzaj (wzór), o którym mowa w ust. 6, 7, Zamawiający rozumie puchar, który ma odrębne, nie powtarzające się wzory czaszy i nóg w ramach danego przedziału. Przez kolor o którym mowa w ust. 6, 7, Zamawiający rozumie dla jednego wzoru czaszy i nogi pucharu dostępność w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie kolory dotyczą wypełnień i zdobień pucharu. 10. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w ust. 3. 11. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponad to Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości pucharów wskazanej w ust. 3 pkt 1 i 2, do zmian ilości zamawianych poszczególnych pucharów (tj. na przykład zwiększenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 20 do 29 cm i zmniejszenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 30 do 39 cm). Również Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości medali wskazanych w ust. 3 pkt 6, do zmian ilości zamawianych poszczególnych medali. 12. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenia mailowo/lub faksem/ lub zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailowo lub faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 3) dostawy przedmiotu zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 3 realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenia mailowo/lub faksem/ lub zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailowo lub faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone mailowo lub faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru wskazanego w pkt. 2, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 72 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru wskazanego w pkt.3, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 7) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 9) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar (wskazana tzw. folia bąbelkowa lub równoważna) na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT134719.96
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sylwię Gogowską Mediaform ,  ,  ul. Rzeźnicza 42a,  58-200,  Dzierżoniów,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 158539,62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158539,62
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191624,63
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017