Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2016

Gdynia: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2016 r. pod numerem: 29820 - 2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11040 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć komplety pucharów za I, II, i III miejsce; w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie natomiast o różnych wysokościach - różnica pomiędzy pucharami musi wynosić co najmniej 1 cm, w tym najwyższy puchar za I miejsce, średni puchar za II miejsce i najniższy puchar za III miejsce; każdy puchar musi być złożony z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej; Zamawiający szacuje zamówienie kompletów pucharów w następujących przedziałach wysokości: a) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm - w ilości 250 kompletów (łącznie 750 sztuk pucharów), b) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm - w ilości 400 kompletów (łącznie 1200 sztuk pucharów), c) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm - w ilości 15 kompletów (łącznie 45 sztuk pucharów), d) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm - w ilości 15 kompletów (łącznie 45 sztuk pucharów), e) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej - w ilości 5 kompletów (łącznie 15 sztuk pucharów), 2) dostarczyć puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) puchar o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm - w ilości 380 sztuk, b) puchar o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm - w ilości 600 sztuk, c) puchar o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm - w ilości 350 sztuk, d) puchar o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm - w ilości 20 sztuk, e) puchar o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej - w ilości 15 sztuk, 3) dostarczyć tabliczki grawerowane o wymiarach w zakresie wysokość od 1,5 do 2,5 cm oraz szerokość od 4 do 10 cm, z taśmą dwustronną umożliwiającą przyklejenie do innych pucharów, nie będących przedmiotem niniejszego postępowania, o treści każdorazowo podanej przez Zamawiającego - w ilości 100 sztuk, 4) dostarczyć statuetki dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, składających się z podstawy, figurki prezentującej dyscyplinę sportową, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) statuetka o wysokości w przedziale od 12 do 25 cm (bez podstawy) - w ilości 60 sztuk, b) statuetka o wysokości w przedziale od 26 cm i wyższe (bez podstawy) - w ilości 170 sztuk, 5) dostarczyć medale w zestawie ze założoną tasiemką i umieścić na nich treść podaną przez Zamawiającego: a) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 4 do 5,4 cm - w ilości 5000 sztuk, b) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 5,5 do 7 cm - w ilości 3000 sztuk. 4. W ramach świadczonej dostawy pucharów, statuetek i medali Wykonawca zobowiązany będzie umieszczać na tabliczkach grawerowanych nadruk o treści podanej przez Zamawiającego. 5. Zaoferowane puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, natomiast podstawa winna być marmurowo-podobna. 6. Dla poszczególnych kompletów pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie (w tym każdy rodzaj (wzór) tj. każdy z pięciu rodzajów (wzorów) musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach). Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować po 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów dostępnych w dwóch kolorach dla wysokości od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe. 7. Dla poszczególnych pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie (w tym każdy rodzaj (wzór) tj. każdy z pięciu rodzajów (wzorów) musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach). Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować po 5 rodzajów (wzorów) pucharów dostępnych w dwóch kolorach dla wysokości od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe. 8. Dla poszczególnych medali, o wymiarach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 5 lit. a) - b), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 5 rodzajów (wzorów) medali w jednej cenie (w tym każdy rodzaj tj. każdy z pięciu wzorów musi być dostępny w kolorze złotym, srebrnym, brązowym). 9. Przez rodzaj (wzór), o którym mowa w ust. 6, 7, Zamawiający rozumie puchar, który ma odrębne, nie powtarzające się wzory czaszy i nóg w ramach danego przedziału. Przez kolor o którym mowa w ust. 6, 7, Zamawiający rozumie dla jednego wzoru czaszy i nogi pucharu dostępność w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie kolory dotyczą wypełnień i zdobień pucharu. 10. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w ust. 3. 11. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponad to Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości pucharów wskazanej w ust. 3 pkt 1 i 2, do zmian ilości zamawianych poszczególnych pucharów (tj. na przykład zwiększenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 20 do 29 cm i zmniejszenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 30 do 39 cm). Również Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości medali wskazanych w ust. 3 pkt 5, do zmian ilości zamawianych poszczególnych medali. 12. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenia mailowo/lub faksem/ lub zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailowo lub faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone mailowo lub faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Sylwia Gogowska Mediaform, ul. Rzeźnicza 42 A, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86023,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 96508,88
  • Oferta z najniższą ceną: 96508,88 / Oferta z najwyższą ceną: 106441,74
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.02.2016
Data udostępnienia informacji: 10.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2016 15:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski