Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę podestów scenicznych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 354737 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Gdynia: Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 337435 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 342256 - 2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.68.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 44.20.00.00-2 - wyroby konstrukcyjne. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu fabrycznie nowego kompletnego podestu scenicznego składającego się z 10 zestawów podestów o wymiarach 100 cmx200 cm, dwóch kompletów nóg (niskich i wysokich), barierek i schodów, przeznaczonego do wielokrotnego montażu w dowolnej konfiguracji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 3. Opis podestu scenicznego: 1) konstrukcja pojedynczego podestu scenicznego: podest o konstrukcji aluminiowej, o wymiarach 100 cm x 200 cm, wypełniony wodoodporną sklejką pokrytą powierzchnią antypoślizgową, trwale przymocowaną do ram podestu - 10 sztuk, 2) elementy łączeniowe (chyba że konstrukcja jest wyposażona w system zintegrowany) - kompatybilne z konstrukcją sceny - komplet niezbędny do zmontowania wszystkich elementów podestów, 3) budowa niskich nóg podestu - demontowalne o wysokości 30 cm, zakończone stopą gumową - 10x 4 sztuki, 4) budowa wysokich nóg podestu - demontowalne o wysokości 60 cm, zakończone stopą gumową - 10x 4 sztuki, 5) barierki ochronne do zamontowania (możliwość użytkowania podestów bez barierek) do konstrukcji podestów - wysokość minimum 100 cm, długość 200 cm - 10 sztuk, 6) schody z poręczą - wysokość kompatybilna z wysokością sceny przy wykorzystaniu nóg wysokich (60 cm), szerokość minimum 100 cm, poręcz na wysokości minimum 80 cm, poręcz co najmniej z jednej strony schodów, 7) wytrzymałość konstrukcji - 750 kg/m2, 8) konstrukcja obrzeży podestów oraz elementy łączeniowe powinny zapewniać szybkie i trwałe połączenie poszczególnych podestów, 9) wszystkie elementy (podest, nogi, schody, barierki) muszą być ze sobą kompatybilne, 10) podest po złożeniu musi zapewniać stabilną konstrukcję, 11) budowa pojedynczego modułu składającego się z podestu scenicznego wraz z 4 nogami, musi umożliwiać rozstawienie w dowolnej konfiguracji; dotyczy to zarówno ilości wykorzystanych modułów jak i kształtu sceny; wiąże się to również z tym, że pojedyncza noga ma być mocowana tylko do jednego podestu; Zamawiający wyklucza sytuację gdy pojedyncza noga stanowi podporę dla więcej niż jednego podestu scenicznego, 12) podesty sceniczne muszą być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i ppoż., 13) podesty sceniczne muszą spełniać normy trudno zapalności. 4. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 5) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy przedmiotu zamówienia, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 6) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po wykonaniu, dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7, 7) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację podestów scenicznych składającą się w szczególności z: a) dokumentacji rysunkowej, b) karty gwarancyjnej, c) atestu trudno zapalności, d) certyfikatu bezpieczeństwa, e) innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa; 8) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dostawę brakujących lub wolnych od wad elementów zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 9) Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 10) w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 11) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia wady w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 44200000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT15000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ALSPAW Sp. z o.o.,  ,  ul. Batorego 29,  63-400,  Ostrów Wielkopolski,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12708,36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12708,36
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14980,42
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.11.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 12:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski