Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn GOSIR

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 269817-2012 z dnia 2012-12-20 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 do...
Gdynia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2013 r. pod numerem:  995 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269817 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych (Renault Trafic, Skoda Roomster), ciągników, oraz innych maszyn Zamawiającego. 3. Przewidywana, szacunkowa ilość dostawy dla wszystkich pojazdów i maszyn Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: 5.000,00 litrów oleju napędowego, oraz 5.000,00 litrów benzyny bezołowiowej (Pb 95). 4. Paliwo powinno spełniać polskie normy oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.). 5. Sprzedaż paliw odbywać będzie się w stacji(ach) paliw Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna stacja musi być położona w odległości w promieniu nie większym niż 2 (dwa) kilometry od siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do sprzedaży paliwa Zamawiającemu według obowiązującego u niego w dniu sprzedaży cennika cen detalicznych stacji paliw z zastosowaniem kwotowego upustu w wysokości wskazanej przez niego w umowie. 7. Zakupy paliwa dokonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 8. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo przelewem na podstawie faktury vat, płatne w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wydania faktury. 9. Ilość paliwa wskazana w ust. 3 jest ilością przewidywaną. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliwa w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93816,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 56518,50
  • Oferta z najniższą ceną: 56518,50 / Oferta z najwyższą ceną: 56518,50
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust.1 pkt. 4 - w przeprowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w prowadzonych kolejno dwóch postepowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie złożono żadnej oferty. Pierwsze postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI. 2710.38.2012 wszczęte zostało w dniu 29.11.2012 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2012 r. pod numerem 252451-2012. Drugie postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI.2710.45.2012 wszczęte zostało w dniu 07.12.2012 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2012 r. pod numerem 259749-2012. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2013 14:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski