Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia

Gdynia: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia

Numer ogłoszenia: 159000 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2015 r. pod numerem: 159000 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci benzyny bezołowiowej (Pb 95) do jednostek pływających Zamawiającego w postaci: łódź Parker 510 - 60KM (czterosuw, model silnika EFI) 6 osobowy, Parker 510 - 60KM (czterosuw F60FET, 6-cio osobowy), skuter ratowniczy Yamaha. 3. Przewidywana, szacunkowa ilość dostawy w całym okresie obowiązywania umowy wynosi dla jednostek Zamawiającego 3.272 litrów benzyny bezołowiowej (Pb 95), 4. Paliwo musi spełniać polskie normy oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 5. Sprzedaż paliw odbywać będzie się na stacji paliw Wykonawcy, znajdującej się na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia, przy nabrzeżu Beniowskiego. 6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do sprzedaży paliwa Zamawiającemu według obowiązującego u niego w dniu sprzedaży cennika cen detalicznych stacji paliw z zastosowaniem kwotowego upustu w wysokości wskazanej przez niego w umowie. 7. Zakupy paliwa dokonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 8. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo przelewem na podstawie faktury vat, płatne w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wydania faktury. 9. Ilość paliwa wskazana w ust. 3 jest ilością przewidywaną. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliwa w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • LOTOS Paliwa Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8126,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 9996,00
  • Oferta z najniższą ceną: 9996,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9996,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust. 1 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Lotos Paliwa Sp. z o.o. posiada swoją stację zlokalizowaną na nabrzeżu Beniowskiego przystani jachtowej Marina Gdynia, gdzie stacjonują pływające jednostki ratownicze Gdyńskiego Centrum Sportu. Daje to możliwość stałego dostępu do paliwa do łodzi motorowych GCS. Jednostki mogą uzupełniać paliwo w każdej chwili. Szczególnie niezbędne jest to w sytuacji kryzysowej tj. w momencie potrzeby przeprowadzenia szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej. Na terenie basenu przystani jachtowej Mariny Gdynia nie ma zlokalizowanej żadnej innej stacji paliw umożliwiającej tankowanie jednostek pływających. Stacja Lotos Paliwa Sp. z o.o. jako jedyna w okolicy umożliwia szybkie i skuteczne uzupełnienia paliw płynnych dla potrzeb jednostek pływających.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.06.2015
Data udostępnienia informacji: 29.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2015 15:09 Dodanie informacji Maciej Zaborski