Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2013 r. pod numerem: 218311 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192229 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9.000 sztuk jednakowych medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Biegu Niepodległości, który odbędzie się w Gdyni w dniu 11 listopada 2013 r. 3.Medal musi spełniać poniższe parametry : 1)waga - 70 gr. +/- 5 gr., 2)tworzywo - cynk, 3)pokrycie galwaniczne: złoto, 4)kształt - ¼ okręgu, 5)grubość medalu - 3mm, 6)promień - 63 mm. 4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie medalu stanowiącego ostatnią, czwartą część formy w kształcie okręgu zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Na formę okręgu składają się łącznie cztery medale wykonane na cztery biegowe imprezy Zamawiającego. W związku z powyższy medal musi stanowić kompatybilną całość z dotychczasowymi częściami formy okręgu. 5.Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dotychczas wykonane trzy medale odlewane. Ponad to Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie graficznej wytyczne co do wyglądu medalu. Wykonawca na podstawie wytycznych wykona projekt medalu. 6.Zamawiający informuje, iż ilość medali jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego), gdyż na tym etapie postępowania Zamawiający nie posiada informacji o łącznej ilości osób uczestniczących w biegu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenie ilości osób uczestniczących w biegu po terminie złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do złożenia dodatkowego zamówienia tego samego medalu w ramach przewidzianej ilości zamówienia, 2)dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej i dostarczona bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali, o których mowa w pkt. 1, termin dodatkowego zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania, 3)Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu (z wyłączeniem zamówienia dodatkowego), 4)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 6)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 9.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika, ul. Pokrzywno 30, 61-315 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 41512,50
  • Oferta z najniższą ceną: 41512,50 / Oferta z najwyższą ceną: 71955,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.10.2013
Data udostępnienia informacji: 18.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2013 14:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski