Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem dla potrzeb GOSiR

Gdynia, dnia 16 maja 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2012 r. pod numerem: 108593 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86923 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39130000-2 - meble biurowe, 39111100-4 - siedziska obrotowe, 39113100-8 fotele, 39132100-7 - szafy na akta, 39112000-0 - krzesła, 39121100-7 - biurka, 39143310-2 - stoliki, 39153000-9 - meble konferencyjne, 39143110-0 - sofa, 39522520-8 - łóżko polowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie i zgodnie z SIWZ, Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do SIWZ oraz rysunkami (pomieszczenia: sekretariat, poczekalnia, gabinety nr 1-3) stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w celu zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia obiektów Miasta Gdyni jako oficjalnego miasta pobytowego reprezentacji piłkarskiej Irlandii podczas Mistrzostw Europy 2012 rozgrywanych w Polsce i Ukrainie jak i na cele własne Zamawiającego oraz ma na celu dostosowanie standardu i jakości mebli do zgodności z wymogami przepisów bhp., ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii miejsc pracy. 4. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować: 1) biurka: a) o wymiarach 1400x700x800 mm (Egger buk) - 1 sztuka, b) o wymiarach 1400x700x750 mm (Egger buk) - 3 sztuki, c) o wymiarach 1400x600x750 mm (Egger buk) - 2 sztuki, d) o wymiarach 1600x700x740 mm (grusza), proste pełne - 1 sztuka, e) o wymiarach 1400x700x740 mm (grusza), proste pełne - 3 sztuki, f) o wymiarach 1200x700x750 mm (buk naturalny) proste pełne - 1 sztuka, g) o wymiarach 1400x700x750 mm (buk naturalny), proste pełne - 1 sztuka, h) o wymiarach 1400x1000x740 mm (buk), prawe - 2 sztuki, i) o wymiarach 1600(700)x1000(500)x750 mm (buk naturalny), prawe narożne - 1 sztuka, j) o wymiarach 2000(600)x1300(600)x750 mm (buk naturalny), prawe narożne - 1 sztuka, k) o wymiarach 1600(700)x1000(500)x750 mm (buk naturalny), lewe narożne - 2 sztuki, 2) dostawkę łukową: a) o wymiarach 1400x350x740 mm (grusza), na dwóch nogach metalowych - 2 sztuki, b) o wymiarach 1000x600x740 mm (buk) na trzech nogach metalowych - 1 sztuka, c) o wymiarach 1600x350x740 mm (grusza), na dwóch nogach metalowych - 1 sztuka, 3) szufladĘ pod klawiaturę: a) o wymiarach 600x400x100 mm (grusza) - 4 sztuki, b) o wymiarach 600x400x100 mm (buk) - 3 sztuki, 4) szafy: a) na dokumenty o wymiarach 1000x360x2200 mm (Egger H1518 buk) - 2 sztuki, b) na dokumenty o wymiarach 1000x320x2200 mm (Egger H1518 buk) - 1 sztuka, c) biurowa (5 półek) o wymiarach 1200x450x2000 mm (buk naturalny) - 1 sztuka, d) biurowa o wymiarach 1200x420x2000 mm (grusza) - 1 sztuka, e) biurowa (4 półki) o wymiarach 1200x450x2000 mm (buk naturalny) - 2 sztuki, f) biurowa (wieszak, półki) o wymiarach 1200x450x2000 mm (buk naturalny) - 1 sztuka, g) na dokumenty - pomocnik o wymiarach 1000x450x750 mm (Egger H1518 buk) - 3 sztuki, h) ubraniowa o wymiarze 800x360x2200 mm (Egger H1518 buk) - 2 sztuki, i) kartotekowa o wymiarach 420x630x1285 mm (beżowy) - 1 sztuka, j) metalowa na dokumenty o wymiarach 1000x435x2000 mm (czarna) - 1 sztuka, k) metalowa na dokumenty o wymiarach 1000x435x2000 mm (beżowa) - 1 sztuka, l) metalowa na dokumenty o wymiarach 800x360x1990 mm (ral 7035) - 3 sztuki, m) odzieżowa metalowa z chowaną ławeczką o wymiarach 800x490x1800 mm (szary) - 3 sztuki, 5) regały: a) z dwiema szufladami o wymiarach 800x420x1890 mm (mahoń togo) - 1 sztuka, b) szeroki o wymiarach 800x360x1800 mm (grusza) - 1 sztuka, c) niski o wymiarach 800x800x600 mm (grusza) - 1 sztuka, 6) kontenerki mobilne: a) z trzema szufladami o wymiarach 400x460x585 mm (buk) - 9 sztuk, b) z trzema szufladami o wymiarach 400x460x585 mm (grusza) - 5 sztuk, c) z trzema szufladami o wymiarach 400x550x600 mm (buk) - 3 sztuki, d) z trzema szufladami o wymiarach 400x550x600 mm (grusza) - 2 sztuki, e) z drzwiami prawymi o wymiarach 400x460x585 mm (grusza) - 2 sztuki, f) z trzema szufladami o wymiarach 450x450x550 mm (grusza) - 1 sztuka, 7) stół kawowy o wymiarach 550x550x585 mm (Egger buk) - 1 sztuka, 8) stoliki: a) kawowy o wymiarach 1100x600x460 mm - 3 sztuk, b) składany o wymiarach 1200x600x730 mm - 70 sztuk, 9) krzesła: a) obrotowe - 26 sztuk, b) ISO (czarne) - 5 sztuk, c) ISO (buk) - 140 sztuk, 10) fotele: a) obrotowy - 5 sztuk, b) stacjonarny - 5 sztuk, 11) sofę - 2 sztuki 12) łóżka turystyczne składane - 5 sztuk, 13) komplet mebli do gabinetu nr 1: a) biurko o wymiarach 160x70 cm - 1 sztuka, b) szafka niska o wymiarach 130x50x75 cm - 2 sztuki, c) szafka wysoka o wymiarach 107x40x161 cm - 1 sztuka, d) szafka wysoka o wymiarach 71x40x161 cm - 1 sztuka, e) fotel biurowy - 1 sztuk, f) stolik o wymiarach 80x80x75 cm - 1 sztuka, g) fotel biurowy konferencyjny - 4 sztuki, h) półka wisząca o wymiarach 20x200 cm - 1 sztuka, 14) komplet mebli do gabinetu nr 2: a) sofa podwójna - 1 sztuka, b) sofa potrójna - 1 sztuka, c) stolik niski o wymiarach 110x60x50 cm - 1 sztuka, d) fotel biurowy - 1 sztuka, 15) komplet mebli do gabinetu nr 3: a) biurko o wymiarach 160x70 cm - 1 sztuka, b) szafka niska o wymiarach 130x50x75 cm - 2 sztuki, c) szafka wysoka o wymiarach 107x40x161cm - 1 sztuka, d) szafka wysoka o wymiarach 71x40x161 cm - 1 sztuka, e) fotel biurowy - 1 sztuka, f) stolik o wymiarach 80x80x75 cm - 1 sztuka, g) fotel biurowy - 4 sztuki, h) półka wisząca o wymiarach 20x200 cm - 1 sztuka, 16) komplet mebli do poczekalni: a) szafka niska o wymiarach 130x50x75 cm - 2 sztuki, b) stolik niski o wymiarach 110x65x50 cm - 1 sztuka, c) tablica magnetyczna o wymiarach 95x132 cm - 1 sztuka, 17) komplet mebli do sekretariatu: a) zabudowa indywidualna - 1 sztuka, b) szafa - zabudowa indywidualna - 1 sztuka, c) tablica magnetyczna o wymiarach 170x32 cm - 1 sztuka, 18) 7 kompletów mebli do szatni piłkarskich na stadionie lekkoatletycznym: zestaw ławka i wieszak o długości zestawu (ścian): a) 180 cm, b) 290 cm, c) 390 cm, d) 430 cm, e) 480 cm, f) 500 cm, g) 530 cm. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób montażu zawierają załączniki nr 6 7 oraz 8 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać pomieszczenia biurowe w celu montażu w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę rozpoczęcia prac montażowych. 9. Po przekazaniu pomieszczeń biurowych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren montażu. 10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu. 11. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania umowy ponosić będzie Wykonawca. 12. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 1 roku licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 14. Wykonawca winien dokonać wizji terenu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji terenu na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego. Wizja terenu dokonana zostanie przy udziale upoważnionej osoby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o dokonaniu wizji terenu. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach nn. postępowania. 18. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.11.00-4, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 39.11.20.00-0, 39.12.11.00-7, 39.14.33.10-2, 39.15.30.00-9, 39.14.31.10-0, 39.52.25.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Waldemar Boczkowski ZPHU Zakład Meblowy WB Duet, ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155798,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 133959,30
  • Oferta z najniższą ceną: 121659,30 / Oferta z najwyższą ceną: 197979,57
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.05.2012
Data udostępnienia informacji: 16.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2012 13:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski