Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjno-reklamowych(gadżetów)dla potrzeb GCS.

Gdynia: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 130370 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o  zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2016 r. pod numerem: 130370-2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88578-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla...
Termin składania ofert: 2016-04-25

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88578 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż część przedmiotu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 55)-61) jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach projektu Move up to be healthy and happy (zwanego dalej Projektem) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2015-2907/001-001 zawartej pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu - Koordynatorem Projektu oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, działającą na mocy praw nadanych jej przez Komisję Europejską. 5. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Logotyp Gdynia Sport o którym jest mowa w załączniku nr 7 do SIWZ zamieszczony jest w Księdze identyfikacji wizualnej GCS, która znajduje się na stronie Zamawiającego www.gdyniasport.pl, w zakładce: Dla prasy jako plik do pobrania: Logo Gdynia Sport. 7. Logotyp Gdynia moje miasto o którym jest mowa w załączniku nr 7 do SIWZ zamieszczony jest w Księdze Znaku Promocyjnego, która znajduje się na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/g2/2011_10/48713_fileot.pdf. 8. Logotyp Move up to be healthy and happy oraz logotyp Erasmus+ o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ zamieszczone są na stronie Zamawiającego: www.gdyniasport.pl/erasmus-sport/materialy-do-pobrania-erasmus-sport/ . 9. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, 3) Wykonawca zobowiązany jest: a) przygotować projekt przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z wytycznymi Zamawiającego /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć projekt przedmiotu zamówienia faksem lub mailem lub bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30, b) zrealizować zamówienie po akceptacji projektu przedmiotu zamówienia przesłanego faksem lub mailem, w terminie do 21 dni i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub zastępczą, wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 07:30 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 8) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii towaru, od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.16.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.62.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Część przedmiotu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 55)-61) jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach projektu Move up to be healthy and happy realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2015-2907/001-001 zawartej pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu - Koordynatorem Projektu oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, działającą na mocy praw nadanych jej przez Komisję Europejską..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138714,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 155039,82
  • Oferta z najniższą ceną: 146720,70 / Oferta z najwyższą ceną: 162692,10
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.05.2016
Data udostępnienia informacji: 23.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2016 11:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski