Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Gdynia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2014 r. pod numerem: 57125 - 2014
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50162 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 30125110-5-toner do drukarek/faksów, 30125120-8-toner do fotokopiarek, 30192113- 6 - wkłady drukujące. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj. drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia odpowiadały wymaganiom i parametrom opisanym w SIWZ. 3. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia w oryginalnym opakowaniu producenta. 4. Za równoważne uznaje się produkty w pełni kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane, fabrycznie nowe, nie regenerowane, niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 5. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych informację o producencie, symbol materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, termin przydatności do użytku oraz wskazanie urządzeń do jakich materiał eksploatacyjny jest przeznaczony. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę raportów z testów wydajności do każdego rodzaju produktu równoważnego wykonanych w oparciu o normy ISO 19752:2004 i ISO 19798:2007 (tonery monochromatyczne i kolorowe) oraz ISO 24711:2007 i ISO 24712:2007 (dla wkładów atramentowych). 7. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 9. Zamawiający informuje, iż ilości materiałów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 4 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższy czwartek do godziny 12:00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub/i zastępczą pozbawioną wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00, 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 7) w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował w jednym czasie co najmniej dwa zamówienia, wówczas zobowiązany będzie dostarczyć towar pakowany osobno dla poszczególnych zamówień. 11. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na sprzedany towar. Termin liczony jest od daty sprzedaży (odbioru) poszczególnej partii towaru. 12. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Laser 1 Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław s.c., ul. Warszawska 31/33, 25-518 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81850,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 17686,17
  • Oferta z najniższą ceną: 17686,17 / Oferta z najwyższą ceną: 28604,88
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2014
Data udostępnienia informacji: 18.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2014 14:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski