Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2013 r. pod numerem: 302412 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 238398-2013 z dnia 2013-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44812200-7 farby olejne i wodne, 44111800-9 zaprawa murarska, 39224210-3 pędzle malarskie, 44820000-4 lakiery, 24910000-6 kleje. 2.Przedmiotem zamówienia jest...
Termin składania ofert: 2013-07-02
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238398 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44812200-7 farby olejne i wodne, 44111800-9 zaprawa murarska, 39224210-3 pędzle malarskie, 44820000-4 lakiery, 24910000-6 kleje. 2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczać: 1)farbę emulsyjną do wnętrz o pojemności 10 l, w kolorze: a)białym - 25 sztuk, b)żółtym - 10 sztuk; 2)farbę akrylową przeznaczoną do malowania elewacji budynków o pojemności 10 l, w kolorze: a)białym - 140 sztuk, b)żółtym - 30 sztuk, c)zielonym - 15 sztuk; 3)silikon budowlany o pojemności 300 ml - 10 sztuk; 4)szpachlówkę ze stali polerowanej o szerokości: a)125 mm - 4 sztuki, b)75 mm - 4 sztuki, c)63 mm - 4 sztuki, d)50 mm - 4 sztuki, e)38 mm - 4 sztuki; 5)zaprawę betonową w opakowaniu 25 kg - 10 sztuk; 6)zaprawę murarską w opakowaniu 25 kg - 5 sztuk; 7)masę tynkarską w opakowaniu 25 kg - 5 sztuk; 8)akrylowy grunt wodorozcieńczalny o pojemności 5 l - 5 sztuk; 9)pędzel oval o szerokości: a)30 mm - 14 sztuk, b)40 mm - 14 sztuk, c)50 mm - 14 sztuk, d)60 mm - 14 sztuk; 10)pędzel płaski o szerokości: a)20 mm - 5 sztuk, b)30 mm - 5 sztuk, c)40 mm - 5 sztuk, d)50 mm - 5 sztuk, e)60 mm - 5 sztuk, f)70 mm - 5 sztuk; 11)gotowy preparat przeznaczony do gruntowania pod masy tynkarskie w opakowaniu 10 kg - 5 sztuk; 12)wałek perlon+ rączka, o szerokości: a)10 cm - 5 sztuk, b)18 cm - 5 sztuk, c)25 cm - 5 sztuk; 13)wałek mikrofiba + rączka, o szerokości: a)10 cm - 5 sztuk, b)25 cm - 5 sztuk; 14)farbę podkładową o pojemności 1 l, w kolorze: a)czerwonym - 10 sztuk, b)szarym - 10 sztuk; 15)piankę montażową do pistoletu o pojemności 750 ml - 8 sztuk; 16)klej do drewna w tubce w opakowaniu 250 g - 8 sztuk; 17)lakier do drewna - o pojemności 2,5 l, w kolorze: a)orzech - 2 sztuki, b)mahoń - 2 sztuki, c)stara sosna - 2 sztuki; 18)kuwetę z tworzywa sztucznego o wymiarach: a)320x350 mm - 4 sztuki, b)110x190 mm - 4 sztuki; 19)klej montażowy o pojemności 400 ml - 20 sztuk; 20)klej do tapet o pojemności 250 ml - 5 sztuk; 21)klej do glazury i terakoty w opakowaniu 25 kg - 4 sztuki; 22)kielnię trapezową - 2 sztuki; 23)fugę elastyczną - w opakowaniu 2 kg - 7 sztuk; 24)folię budowlaną - 40 m/2; 25)farbę olejną o pojemności 1 l, w kolorze: a)białym - 10 sztuk, b)żółtym - 30 sztuk, c)szarym - 50 sztuk, d)niebieskim - 30 sztuk, e)czerwonym - 10 sztuk, f)brązowym - 30 sztuk, g)czarnym - 30 sztuk; 26)farbę w aerozolu o pojemności 400 ml, w kolorze: a)zielonym ciemnym - 7 sztuk, b)czerwonym - 7 sztuk, c)żółtym - 7sztuk, d)niebieskim - 7 sztuk; 27)cynk w aerozolu o pojemności 400 ml - 5 sztuk; 28)klej do gumy o pojemności 40 ml - 5 sztuk; 29)klej do tworzyw sztucznych w opakowaniu 3 g - 7 sztuk; 30)taśmę maskującą o szerokości: a)25 mm - 50 sztuk, b)19 mm - 50 sztuk; 31)folię malarską o rodzaju: a)grubą - 40 sztuk, b)cienką - 40 sztuk; 32)silikon sanitarny o pojemności 300 ml, w kolorze: a)białym - 10 sztuk, b)bezbarwnym - 10 sztuk; 33)sznurek - w kolorze białym - 200 mb. 4.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 5.Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w ust. 3. 6.Zamawiający w ust. 3 pkt. 1, 2, 14, 25, 26 podał kolory farb nie uszczegółowiając ich odcieni, w związku z czym przy każdorazowym zamówieniu dotyczącym farb z pkt. 1 i 2 Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby w systemie RAL, a w przypadku zamówienia farb z pkt. 14, 25, 26 Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby, biorąc pod uwagę dostępną paletę odcieni danego koloru występującą w ofercie producenta farb. 7.Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8.W chwili dostarczenia do Zamawiającego materiały budowlane tj.: farby, silikon budowlany i sanitarny, zaprawa betonowa i murarska, masa tynkarska, akrylowy grunt, pianka montażowa, lakiery oraz kleje musza posiadać co najmniej jeszcze 6 miesięczny okres ważności (przydatność do użytku). 9.Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz posiadać wymagane atesty i karty techniczne. 10.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawą nastąpi w najbliższą środę do godziny 12:00, 2)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00, 4)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 11.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.00.00-1, 44.81.22.00-7, 44.11.18.00-9, 39.22.42.10-3, 44.82.00.00-4, 24.91.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • TWB Sp. z o.o., ul. Lipowa 11/5, 83-011 Koszwały, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31606,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 27485,35
·         Oferta z najniższą ceną: 27485,35 / Oferta z najwyższą ceną: 34069,18
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.07.2013
Data udostępnienia informacji: 30.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2013 10:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski