Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 79003 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2015 r. pod numerem: 79003 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63683-2015 z dnia 2015-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44812200-7 farby olejne i wodne, 44111800-9 zaprawa murarska, 39224210-3 pędzle malarskie, 44820000-4 lakiery, 24910000-6 kleje. 2. Przedmiotem zamówienia jest...
Termin składania ofert: 2015-05-13
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63683 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44812200-7 farby olejne i wodne, 44111800-9 zaprawa murarska, 39224210-3 pędzle malarskie, 44820000-4 lakiery, 24910000-6 kleje. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ w poz. 1, 3, 34, 38, 39 podał kolory farb nie uszczegółowiając we wszystkich przypadkach ich odcieni, w związku z czym przy każdorazowym zamówieniu dotyczącym farb z pkt. 1 i 3 przy których nie podano odcienia koloru w systemie RAL Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby w systemie RAL, a w przypadku zamówienia farb z pkt. 34, 38, 39 Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby, biorąc pod uwagę dostępną paletę odcieni danego koloru występującą w ofercie producenta farb. 6. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7. W chwili dostarczenia do Zamawiającego materiały budowlane tj.: farby, silikon budowlany i sanitarny, zaprawa betonowa i murarska, masa tynkarska, akrylowy grunt, pianka montażowa, lakiery oraz kleje muszą posiadać co najmniej jeszcze 6 miesięczny okres ważności (przydatność do użytku). 8. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz posiadać wymagane atesty i karty techniczne. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru: a) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) w dni wolne od pracy w tym w sobotę i niedzielę oraz w pozostałych godzinach do uzgodnionego obiektu Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.00.00-1, 44.81.22.00-7, 44.11.18.00-9, 39.22.42.10-3, 44.82.00.00-4, 24.91.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55058,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 48947,74
·         Oferta z najniższą ceną: 48947,74 / Oferta z najwyższą ceną: 48947,74
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.05.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2015 15:03 Dodanie informacji Maciej Zaborski