Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 61366 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2016 r. pod numerem: 61366 - 2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 36736-2016 z dnia 2016-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39111000-3 - siedziska. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Stadionu Miejskiego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej...
Termin składania ofert: 2016-02-29
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36736 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39111000-3 - siedziska. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Stadionu Miejskiego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 fabrycznie nowych, nie używanych elementów krzesełek stadionowych w postaci: 1) 800 sztuk siedzisk uchylnych bez oparć, 2) 600 sztuk oparć. 3. Zamawiane przez Zamawiającego elementy krzesełek stadionowych mocowane będą do istniejącej konstrukcji w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia elementów krzesełek o wyglądzie i systemie montażu tożsamym jak wbudowane elementy krzesełka na obiekcie Stadionu Miejskiego. Zamawiający przekazuje dokumentację dotyczącą istniejących krzesełek stadionowych stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę: 1) 800 sztuk (słownie: osiemset) plastikowych siedzisk w tym: a) 500 sztuk w kolorze jasno żółtym (RAL 1003), b) 300 sztuk w kolorze jasno niebieskim (RAL 5015), 2) 600 sztuk (sześćset) plastikowych oparć w tym: a) 300 sztuk w kolorze jasno niebieskim (RAL 5015), b) 300 sztuk w kolorze niebieskim (RAL 5017). 5. Wymagania techniczne elementów krzesełka i właściwości materiału: 1) szerokość siedzenia - w najszerszym miejscu 42 cm, 2) wysokość siedzenia (głębokość) - 40 cm, 3) szerokość oparcia - w najszerszym miejscu 42 cm, 4) wysokość oparcia - 31,5 cm, 5) materiał, z którego mają być wykonane elementy krzesełek: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej udarności - np. kopolimer polipropylenu o zwiększonej wytrzymałości, około 85% składu), 6) materiał musi być niepalny lub trudno zapalny w związku z powyższym musi posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2014-12 oraz z normą - PN-EN 1021-2:2014-12; 7) materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 8) materiał musi nadawać się do utylizacji, 9) materiał musi być odporny na udary i uderzenia, 10) materiał musi być odporny na pękanie, 11) materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od ok. - 30 do + 80 stopni Celsjusza, 12) materiał musi być odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 13) materiał musi być zabarwiony w całej masie, 14) elementy krzesełka muszą być zgodne z warunkami określonymi w wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, 15) elementy krzesełka muszą posiadać atest wytrzymałości potwierdzający wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2004, 16) elementy krzesełka muszą posiadać atest higieniczny, 17) elementy krzesełka muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 18) elementy krzesełka muszą posiadać miejsce w oparciu (wklęsłe) na osadzenie numeru w kształcie elipsy, o wysokości 3,5 cm, szerokości 4,9 - 5 cm, niedopuszczalny jest system montażu numerka poprzez klejenie, gdyż musi istnieć możliwość wymiany numerka, w związku z powyższym w miejscu osadzenia numerka muszą być przygotowane nawiercenia w celu montażu, 19) każdy element krzesełek musi być opatrzony oznaczeniem zawierającym odpowiednio miesiąc i rok/ lub tydzień i rok jego wykonania, 20) system montażu: każdy element krzesełka musi posiadać otwory montażowe, tj. cztery otwory fi 6 mm w oparciu, oraz cztery otwory fi 6 w siedzisku wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją istniejących krzesełek stadionowych (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ) oraz istniejącym systemem montażowym w związku z czym Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania krzesełek dokona szczegółowych pomiarów. 6. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy przedstawić Zamawiającym w celu akceptacji prototyp każdego elementu krzesełka oraz przeprowadzić przy udziale przedstawicieli Zamawiającego próbny montaż prototypu każdego elementu krzesełka na obiekcie Stadionu Miejskiego, 3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu elementów krzesełek (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 4) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 5) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 6) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy kompletnej partii elementów krzesełek, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 7) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8, 8) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą dostarczonych elementów krzesełek składającą się w szczególności z: a) dokumentacji rysunkowej elementów krzesełka, b) karty gwarancyjnej, c) atestu trudno zapalności potwierdzającego zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2014-12 oraz z normą - PN-EN 1021-2:2014-12, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6, d) atestu toksyczności potwierdzającego zgodność z normą PN-B-02855:1988 (PN-88/B-2855), e) dokumentu potwierdzającego zgodność elementów krzesełka z warunkami określonymi w wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, o których mowa w ust. 5 pkt. 14; Zamawiający w tym zakresie dopuszcza złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, f) atestu wytrzymałości elementów krzesełka potwierdzającego wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2004, o którym mowa w ust. 5 pkt. 15, g) atestu higienicznego, o którym mowa w ust. 5 pkt. 16, h) innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa budowlanego, o których mowa w ust. 5 pkt. 17, 9) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dostawę brakujących lub wolnych od wad elementów zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 10) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 11) w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 12) Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku, o którym mowa w pkt. 11 w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marcin Szydlik LQS - Systemy Siedzisk Marcin Szydlik, ul. Lawendowa 1, 81-198 Kosakowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49324,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 50922,00
·         Oferta z najniższą ceną: 50922,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50922,00
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2016 08:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski