Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb GOSiR w roku 2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2013 r. pod numerem: 126344 - 2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zapytanie o cenę na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe, 18331000-8 - koszulki. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1)koszulki typu T-shirts z krótkim rękawem i umieścić na nich nadruk o treści i wzorze podanym przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu: a)gramatura: nie mniejsza niż 150g/m2, b)skład: 100 % bawełna, c)kolor koszulki - podany każdorazowo przy zamówieniu, d)rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach S, M, L, XL, XXL w osobnej rozmiarówce dla kobiet i mężczyzn - w ilościach dla poszczególnych rozmiarów podawanych przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu, e)rodzaj szwu - podwójny szew wokół rękawów, f)nadruk - cyfrowy w pełnym kolorze lub sitodruk w pełnym kolorze, możliwość umieszczenia elementów odblaskowych, g)format nadruku w ramach każdego zamówienia za wyjątkiem 60 sztuk koszulek, obejmować będzie: przód koszulki- format A4, tył koszulki - format minimum A4 + 30 cm x 5 cm adres strony internetowej Zamawiającego, rękaw lewy - format 10cm x 10 cm i rękaw, rękaw prawy - format 10 cm x 10 cm, h)format nadruku w ramach 60 sztuk koszulek, obejmować będzie: przód koszulki w postaci logo Gdyni z wykrwawieniem, dwukolorowe (biały lub granatowy z czerwonym napisem moje miasto) o łącznej powierzchni 60 x 50 mm, i)przewidywana łączna ilość koszulek 7.605 sztuk w tym: dla 2.100 sztuk koszulek przewidywana ilość zamówień - sukcesywnych dostaw - 5; dla 4.950 sztuk koszulek przewidywana ilość zamówień - sukcesywnych dostaw - 3-4; dla 495 sztuk koszulek przewidywana ilość zamówień - sukcesywnych dostaw - 3; dla 60 sztuk koszulek przewidywana ilość zamówień - sukcesywnych dostaw - 1; 2)koszulki typu T-shirts z krótkim rękawem i umieścić na nich nadruk o treści i wzorze podanym przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu: a)gramatura: nie mniejsza niż 210g/m2, b)skład: 100 % bawełna, c)kolor koszulki - podany każdorazowo przy zamówieniu, d)rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach S, M, L, XL, XXL w osobnej rozmiarówce dla kobiet i mężczyzn - w ilościach dla poszczególnych rozmiarów podawanych przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu, e)rodzaj szwu - podwójny szew wokół rękawów, f)nadruk - cyfrowy w pełnym kolorze lub sitodruk w pełnym kolorze, możliwość umieszczenia elementów odblaskowych, g)format nadruku w ramach każdego zamówienia obejmować będzie: przód koszulki- format A4, tył koszulki - format minimum A4 + 30 cm x 5 cm adres strony internetowej Zamawiającego, rękaw lewy - format 10cm x 10 cm i rękaw, rękaw prawy - format 10 cm x 10 cm, h)przewidywana łączna ilość koszulek : 2.000 szt. koszulek, w tym przewidywana ilość zamówień - sukcesywnych dostaw - 4. 4.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia wraz z projektem koszulki /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530 przy zamówieniu do 100 sztuk, 3)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia wraz z projektem koszulki /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530 przy zamówieniu od 101 do 500 sztuk, 4)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia wraz z projektem koszulki /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530 przy zamówieniu od 501 sztuk i powyżej, 5)w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości koszulek już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy dodatkowego przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu 2 dni dla zamówienia do 100 sztuk; 3 dni dla zamówienia 101 do 500 sztuk i 7 dni dla zamówienia od 501 sztuk i powyżej, od momentu złożenia mailem zapotrzebowania, 6)Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp koszulki, 7)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 8)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować reklamację maksymalnie w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530, 9)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 10)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 11)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 5.Zamawiający informuje, iż ilości koszulek wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6.Zamawiający informuje, iż ilości sukcesywnych dostaw, podane w ust. 3 pkt. 1 lit. i) i pkt. 2 lit. h) są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sukcesywnych dostaw, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego 7.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 8.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 18.33.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Arkadiusz Wróblewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wenta-Print Arkadiusz Wróblewski, ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146470,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 168343,95
  • Oferta z najniższą ceną: 168343,95 / Oferta z najwyższą ceną: 201458,63
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 70 ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjno-reklamowych, będąca dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art. 70 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2013
Data udostępnienia informacji: 29.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2013 13:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski