Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę i montaż mebli do filii MBP przy Al. Zwycięstwa 96/98

Ogłoszenie nr 500015594-N-2017 z dnia 21-08-2017 r.
Miejska Biblioteka Publiczna: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 96/98

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544773-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 28216800000, ul. Świętojańska   141-143, 81-401   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 227 355, e-mail administracja@bibliotekagdynia.pl, faks 586 226 417.
Adres strony internetowej (url): www.bibliotekagdynia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 96/98
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
230/4/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. W tym: 1. Fotele biurowe - 3 szt.; 2. Krzesła - 23 szt.; 3. Biurko - 1 szt.; 4. Kontener do biurka - 1 szt.; 5. Szafka ubraniowa typu L podwójna - 2 szt.; 6. Bramka antykradzieżowa - 4 szt.; 7. Poduszki do siedzenia - 5 szt.; 8. Wieszak - 30 szt. w komplecie - 1 kpl.; 9. Lodówka podblatowa do zabudowy - 1 szt.; 10. Zmywarka do zabudowy - 1 szt.; 11. Podest drewniany z pólkami - 1 szt.; 12. Lada recepcyjna - 1 szt.; 13. Regał R1 - 1 szt.; 14. Regał R2 - 1 szt.; 15. Regał R3 - 1 szt.; 16. Regał R4 - 1 szt.; 17. Regał R5 - 1 szt.; 18. Regał R6 - 1 szt.; 19. Regał R7 - 1 szt.; 20. Regał R8 - 1 szt.; 21. Regał biurowy R9 - 1 szt.; 22. Regał na audiobooki R10 - 1 szt.; 23. Kubiki modułowe - 31 szt.; 24. Kanapa modułowa - 5 szt.; 25. Mebel modułowy - 3 szt.; 26. Kanapa narożna - 1 szt.; 27. Katalog multimedialny - 3 szt.; 28. Stojak do bookcrossingu - 1 szt.; 29. Regał z szafkami szatniowymi - 1 szt.; 30. Fotel - 10 szt.; 31. Stolik naścienny - 1 szt. 32. Aneks kuchenny - Szafki kuchenne - 1 klp.; 33. Stół składany - 2 szt.; 34. Oznakowanie regałów na tabliczce drewnianej - 38 szt.; 35. Bookend - 300 szt.; 36. Rozdzielacz alfabetyczny - 30 kpl.; 37. Rozdzielacz działowy - 100 szt.; 38. Wózek biblioteczny - 1 szt.; 39. Stolik kawowy - 4 szt. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 349972.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynieryjno Handlowe "ARTUSS" Luśnia Artur
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 30
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 428142.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287820.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 777933.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017