Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka)

Ogłoszenie nr 500040035-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
 
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507737-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 – konstrukcje i ich części, 45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 – demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem (posadowieniem) i demontażem gotowych konstrukcji w postaci: Bramy Startowej (zwanej dalej „Bramą”), Sceny oraz Ścianki Finiszera; będących własnością Wykonawcy lub znajdujących się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego, podczas imprez sportowych/biegów organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w 2018 r. (zwanych dalej w treści „Imprezą”). 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie Bramy Startowej na potrzeby imprez: a) Bieg Urodzinowy, który odbędzie się w terminie 17 i 18 lutego 2018 r., ustawienie Bramy na ul. Kazimierza Górskiego, b) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 i 13 maja 2018 r., ustawienie Bramy na Skwerze Kościuszki, c) Nocny Bieg Świętojański, który odbędzie się w terminie 22/23 czerwca 2018 r., ustawienie Bramy na ul. Kazimierza Górskiego, d) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2018 r., ustawienie Bramy na Skwerze Kościuszki. 2) udostępnienie Sceny na potrzeby imprez: a) Bieg Urodzinowy, który odbędzie się w terminie 17 i 18 lutego 2018 r., ustawienie Sceny w Gdynia Arena na ul. Kazimierza Górskiego, b) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 i 13 maja 2018 r., ustawienie Sceny w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki, c) Nocny Bieg Świętojański, który odbędzie się w terminie 22/23 czerwca 2018 r., ustawienie Sceny w Hali Gier na ul. Olimpijskiej, d) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2018 r., ustawienie Sceny w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki. 3) udostępnienie Ścianki Finiszera startowej na potrzeby imprez: a) Bieg Urodzinowy, który odbędzie się w terminie 17 i 18 lutego 2018 r., ustawienie Ścianki Finiszera w Gdynia Arena na ul. Kazimierza Górskiego, b) Bieg Europejski, który odbędzie się w terminie 12 i 13 maja 2018 r., ustawienie Ścianki Finiszera w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki, c) Nocny Bieg Świętojański, który odbędzie się w terminie 22/23 czerwca 2018 r., ustawienie Ścianki Finiszera na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Olimpijskiej, d) Bieg Niepodległości, który odbędzie się w terminie 11 listopada 2018 r., ustawienie Ścianki Finiszera w hali namiotowej na Skwerze Kościuszki. 4) transport i rozładunek elementów konstrukcyjnych tj.: Bram, Scen i Ścianek Finiszera w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 5) montaż konstrukcji oraz jej posadowienie w terenie, zgodnie z instrukcjami montażu dostawców elementów konstrukcyjnych tj.: Bram, Scen i Ścianek Finiszera, 6) demontaż i wywiezienie konstrukcji po zakończeniu Imprez, 7) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu konstrukcji. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: 1) Brama na Bieg Urodzinowy: a) w dniu 16.02.2018 roku o godzinie 20:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 17.02.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 18.02.2018 roku, przy czym od godziny 5.00 w dniu 19.02.2018 roku musi zostać przywrócony niezakłócony przejazd, w obu kierunkach, ul. Kazimierza Górskiego. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 10.00 w dniu 19.02.2018 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na płytach chodnikowych; 2) Brama na Bieg Europejski: a) w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 20:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki) w Gdyni; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 12.05.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 13.05.2018 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 10.00 w dniu 14.05.2018 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na płytach chodnikowych; 3) Brama na Nocny Bieg Świętojański: a) w dniu 22.06.2018 roku o godzinie 6:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni; gotowość na godzinę 20.00 w dniu 22.06.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 3.00 w dniu 23.06.2018 roku, przy czym od godziny 6.00 w dniu 23.06.2018 roku musi zostać przywrócony niezakłócony przejazd, w obu kierunkach, ul. Kazimierza Górskiego. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 10.00 w dniu 23.06.2018 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na płytach chodnikowych; 4) Brama na Bieg Niepodległości: a) w dniu 10.11.2018 roku o godzinie 6:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Bramy na al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki) w Gdyni; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11.11.2018 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Bramy oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 10.00 w dniu 12.11.2018 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja Bramy posadowiona będzie na kostce brukowej i trawniku (po połowie podstawy każdej nogi będzie stało na trawniku i kostce brukowej). 5) Sceny na Bieg Urodzinowy: a) w dniu 16.02.2018 roku o godzinie 7:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w Gdynia Arena na ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni; gotowość na godzinę 13.00 w dniu 16.02.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 18.02.2018 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 18.02.2018 roku, 6) Sceny na Bieg Europejski: a) w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 15:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w hali namiotowej na Skwer Kościuszki w Gdyni; gotowość na godzinę 7.00 w dniu 12.05.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 13.05.2018 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 13.05.2018 roku, 7) Sceny na Nocny Bieg Świętojański: a) w dniu 22.06.2018 roku o godzinie 10:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w Hali Gier na ul. Olimpijskiej; gotowość na godzinę 18.00 w dniu 22.06.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 3.00 w dniu 23.06.2018 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 6.00 w dniu 23.06.2018 roku, 8) Sceny na Bieg Niepodległości: a) w dniu 10.11.2018 roku o godzinie 15:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Sceny w hali namiotowej ustawionej na Skwer Kościuszki w Gdyni; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11.11.2018 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Sceny oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 11.11.2018 roku. 9) Ścianki Finiszera na Bieg Urodzinowy: a) w dniu 16.02.2018 roku o godzinie 7:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera w Gdynia Arena na ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni; gotowość na godzinę 13.00 w dniu 16.02.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 18.02.2018 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 18.02.2018 roku, 10) Ścianki Finiszera na Bieg Europejski: a) w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 15:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera na Skwer Kościuszki w Gdyni na parkingu przed Akwarium Gdyńskim; gotowość na godzinę 7.00 w dniu 12.05.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 16.00 w dniu 13.05.2018 roku, Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 13.05.2018 roku, 11) Ścianki Finiszera na Nocny Bieg Świętojański: a) w dniu 22.06.2018 roku o godzinie 10:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera na ul. Olimpijskiej na boisku ze sztuczną nawierzchnią; gotowość na godzinę 18.00 w dniu 22.06.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 3.00 w dniu 23.06.2018 roku. Natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 6.00 w dniu 23.06.2018 roku, 12) Ścianki Finiszera na Bieg Niepodległości: a) w dniu 10.11.2018 roku o godzinie 15:00 należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie Ścianki Finiszera w hali namiotowej ustawionej na Skwer Kościuszki w Gdyni; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2018 roku; b) rozpoczęcie demontażu od godziny 18:00 w dniu 11.11.2018 roku. Natomiast Wszystkie elementy konstrukcyjne Ścianki Finiszera oraz cały sprzęt Wykonawcy musi zostać wywieziony z miejsca realizacji do godziny 21.00 w dniu 11.11.2018 roku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdorazowo konstrukcji o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych elementach, o treści na banerach, stanowiących zewnętrzną powłokę Bramy, wypełnienie Ścianki Finiszera oraz plecy Sceny zgodnej z projektem graficznym przekazanym każdorazowo Wykonawcy przez Zamawiającego. W razie dostarczenia Konstrukcji zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, niezgodności treści na banerach Zleceniodawca postawi konstrukcję do dyspozycji Wykonawcy, do natychmiastowego demontażu, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu dostarczenia i posadowienia konstrukcji niezgodnej z przedmiotem zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1) Bramy startowe (rysunek/wizualizacja stanowi Załączniku nr 7 do SWIZ): a) wymiary bramy w przypadku bramy na Bieg Urodzinowy i Nocny Bieg Świętojański: a1) wymiar zewnętrzny - wysokość 4,5 m, szerokość 9 m i grubość 1,5 m, a2) wymiar prześwitu pod Bramą - wysokość 3 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 6 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg Bramy), b) wymiary bramy w przypadku bramy na Bieg Europejski i Bieg Niepodległości: b1) wymiar zewnętrzny - wysokość 5 m, szerokość 12 m i grubość 2 m, b2) wymiar prześwitu pod Bramą - wysokość 3 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 8 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg Bramy) , c) na środku Bramy, w odległości od 10 do 15 cm od krawędzi dolnej belki poziomej Bramy, znajdować się musi dwustronny (wyświetlacz po obu stronach) zegar diodowy z 3 parami cyfr, rozdzielonymi „:”. Zegary muszą być sterowane zdalnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego (obsługiwanego z poziomu ulicy). Wysokość cyfr na zegarze nie może być mniejsza niż 20 cm. Zegary muszą być w pełni sprawne, w szczególności dotyczy to wszystkich diod odpowiadających za wyświetlanie czasu, d) na krawędziach prześwitu (dolnej belki poziomej i wewnętrzne krawędzie obu nóg), od strony stref startowych (każdorazowo strona ustalona z Zamawiającym) Brama każdorazowo musi być wyposażona w źródła światła LED (typu LED bary o długości minimum 60 cm każdy, zamontowane źródła światła nie mogą odstawać od bryły Bramy więcej niż 15 cm). Ilość źródeł światła: po minimum 3 szt. na każdą nogę i 5 szt. na belkę poziomą, e) wszystkie źródła światła muszą mieć możliwość zmiany koloru światła, w minimalnym zakresie: pomarańczowy, błękitny, zielony, granatowy, biały, żółty, czerwony, możliwość płynnej zmiany koloru oraz programowania pulsowania/migania światła. Wykonawca każdorazowo zapewni urządzenie sterujące kolorem i programami świecenia wraz z obsługą w terminach i godzinach: e1) podczas Biegu Urodzinowego w terminie 18 lutego 2018 r., w godzinach 9:00 – 13:00, e2) podczas Biegu Europejskiego w terminie 13 maja 2018 r., w godzinach 9:00 – 13:00, e3) podczas Nocnego Biegu Świętojańskiego w terminie 22/23 czerwca 2018 r., od godziny 20:00 w dniu 22 czerwca 2018 r. do godziny 3:00 w dniu 23 czerwca 2018 r. e4) podczas Bieg Niepodległości w terminie 11 listopada 2018 r., w godzinach 14:00 – 18:00. f) cała konstrukcja użyta do budowy Bramy musi zostać zasłonięta przez rozpięte, na całej zewnętrznej powierzchni bramy, banery. Zamawiający nie dopuszcza przytwierdzania banerów bezpośrednio do konstrukcji Bramy ani użycia w tym celu zacisków elektrycznych (trytytek) czy też innych widocznych elementów mocujących. Zamawiający sugeruje wykorzystanie drewnianych ram (lub równoważnych), na których rozpięte zostaną banery i przytwierdzone za pomocą zszywek. Banery zostaną zapewnione przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatek, na bazie, których Zamawiający każdorazowo przygotuje projekty graficzne, które następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania banerów (materiał blockout, min. 600 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię banerów na każdy z czterech biegów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia szczelin pomiędzy ramami z banerami większych niż 2 mm, g) konstrukcja Bramy musi być ustawiona w sposób nieinwazyjny w stosunku do podłoża oraz elementów infrastruktury danego miejsca, h) zastosowana konstrukcja Bramy oraz obciążenie mają zapewniać stabilność i wytrzymałość Bramy, i) dostarczona i rozstawiona konstrukcja Bramy musi składać się z tzw. kratownicy scenicznej; Wykonawca na własny koszt zapewnia transport środków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz na własny koszt rozstawia konstrukcję Bramy przy użyciu podnośnika widłowego, jeżeli taki będzie wymagany, niezbędne obciążenie Bramy, banery rozpięte na ramach (Zamawiający sugeruje wykorzystanie drewnianych ram lub równoważnych), stanowiące powłokę zewnętrzną Bramy oraz dokona na własny koszt demontażu całej konstrukcji, j) Brama w całości musi być wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia Konstrukcji z innego tworzywa, k) wszystkie dostarczone i ustawione elementy konstrukcyjne muszą być wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania banerów reklamowych itp., l) wszystkie dostarczone elementy konstrukcyjne muszą być tego samego typu w rozmiarze zgodnym z zamówieniem, m) waga obciążenia musi zapewniać stabilność konstrukcji z uwzględnieniem zawieszonych na niej ram wraz z banerami, n) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym Brama będzie stała tj. od momentu jej ustawienia do momentu jej złożenia; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego Bramy oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 2) Sceny z oświetleniem ((rysunek/wizualizacja stanowi Załączniku nr 8 do SWIZ): a) o wymiarach 4m x 6m na podwyższeniu o wysokości 60 cm ze schodkami (2 szt.) dobranymi do wysokości sceny, b) na scenie musi znajdować się rama (z tzw. kratownicy scenicznej, o grubości profili maksymalnie 30 cm, wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia konstrukcji z innego tworzywa) o wymiarach 4m x 6m i wysokości 3,5m (mierzone od górnej powierzchni podwyższenia do górnej powierzchni kratownicy). Konieczność utrzymania konkretnych rozmiarów wynika z ustawiania sceny w hali namiotowej o skośnym dachu (jeśli chodzi o wysokość całej sceny) oraz ustawienie podium na scenie, na którym stają zawodnicy , którzy nie mogą być zasłaniani przez kratownicę czy podwieszone oświetlenie. c) Kratownica musi stanowić jednolitą bryłę, tj. nie dopuszcza się możliwości podwieszenia „sufitu” na wózkach czy też łańcuchach, d) na ramie muszą znajdować się światła LED (typu LED bary o długości minimum 60 cm każdy, zamontowane źródła światła nie mogą odstawać od profili kratownicy więcej niż 15 cm) w ilości po 4 źródła światła na każdej z 4 belek górnych, każdy z możliwością zmiany kolorów, w minimalnym zakresie: zielony, niebieski, żółty, czerwony, e) na podwyższeniu i po jego bokach musi znajdować się wykładzina w kolorze niebieskim lub granatowym, f) tył sceny/kratownicy musi być wyposażony w „plecy” w postaci kolorowego banneru siatkowanego, g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatki, na bazie, której Zamawiający każdorazowo przygotuje projekty graficzne, które następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania baneru (materiał blockout, min. 350 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię baneru na każdy z czterech biegów. h) Zamawiający nie dopuszcza aby kratownica wystawała poza scenę, tym samym stała obok sceny. Nie dopuszcza się również użycia żadnego typu podpór czy stojaków wpływających na ograniczenie przestrzeni na scenie ponad miejsce, które zajmowane jest przez użyte w konstrukcji kratownicy profile, 3) Ścianki Finiszera składająca się: a) z ramy wykonanej z tzw. trawersów scenicznych i rozwieszonego na niej banneru siatkowanego. Wysokość całkowita ścianki to 3 m, szerokość to 6 m, b) ścianka musi być stabilna i dociążona w sposób zapewniający bezpieczne funkcjonowanie jej podczas imprezy, c) baner musi być rozwieszony w sposób estetyczny, zasłaniający całą konstrukcję, nie dopuszcza się odstawania „trytytek” (opasek zaciskowych), d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe dane w postaci formatki, na bazie, której Zamawiający każdorazowo przygotuje projekt graficzny, który następnie przekaże Wykonawcy w celu wykonania banneru (materiał blockout, min. 350 g/m²) w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI. Zamawiający zakłada wykonanie projektu graficznego (pełna paleta kolorów) obejmującego całą powierzchnię baneru na każdy z czterech biegów. 7. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę konstrukcji, 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, przestrzegać warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymywać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 5) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 6) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 7) Zamawiający zapewni we własnym zakresie wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierza Górskiego, na odcinku, na którym posadowiona zostanie Brama, na podstawie decyzji administracyjnej, w terminach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. a) i c). 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji, w wersji papierowej w trzech egzemplarzach dla każdej Bramy, Sceny i ścianki Finiszera (tj. dla każdej realizacji), niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym robót budowlanych w zakresie posadowienia Bram, Sceny i ścianki Finiszera zawierającej w szczególności: a) opis techniczny wraz z opisem sposobu posadowienia, b) niezbędne rysunki i szkice, w tym w szczególności rysunek zagospodarowania terenu wraz z naniesioną lokalizacją Bramy na mapie do celów informacyjnych, wraz z zaznaczonymi wymiarami oraz sposobem posadowienia w terenie, c) informacja BIOZ, d) atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, wykonane oraz podpisane (wraz z pieczątką) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji ma nastąpić najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r. z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej imprezy Bieg Urodzinowy, która ma zostać dostarczona w dniu podpisania umowy. W przypadku gdy wymienione dokumenty nie będą wystarczające do uzyskania zaświadczenia zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie uzupełni dokumentację. 9. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji którejkolwiek z dostaw wskazanych w ust. 3, szczególnie w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi, bez prawa do wynagrodzenia. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44212300-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45223800-4, 45262110-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 61600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przemysław Wrembel Setlight
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętojańska 82/4
Kod pocztowy: 81-388
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67527.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67527.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114882.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2018
Data udostępnienia informacji: 23.02.2018