Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500053153-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584992-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.71.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 18412200-2 – koszulki sportowe, 18331000-8 – koszulki, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w postaci fabrycznie nowych, nie używanych koszulek typu T-shirt/Polo wraz z wykonanym nadrukiem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt koszulki wraz z nadrukiem wykonanym metodą typu sitodruk w pełnym kolorze. 4. Wykonawca zapewni trzy rodzaje koszulek z krótkim rękawem tj. bawełniane i poliestrowe typu T-shirt oraz bawełniane typu Polo, z wykonanym nadrukiem na koszulkach . Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia koszulek z nadrukiem, do siedziby Zamawiającego. Każda koszulka ma być zapakowana w osobny woreczek. 5. Wykonawca zapewni koszulki bawełniane typu T-shirt w przedziale rozmiarów w trzech rodzajach tj. męski, damski i dziecięcy, koszulki poliestrowe typu T-shirt w przedziale rozmiarów w dwóch rodzajach tj. męski i damski oraz koszulki bawełniane typu Polo w przedziale rozmiarów w dwóch rodzajach tj. męski i damski: 1) koszulki „oddychające” – poliestrowe typu T-shirt w rozmiarze dla dorosłych o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 140g/m2, b) skład: 100 % poliester, c) kolor: koszulki białe i czerwone według projektu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, d) właściwości materiału: szybko schnący, odprowadzający wilgoć, e) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach zarówno męskich jaki i damskich tj.: XS, S, M, L, XL, XXL,3XL dla mężczyzn i XS, S, M, L, XL dla kobiet (posiadające wcięcie w talii). Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla mężczyzn i kobiet stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, f) rodzaj szwu – podwójny szew wokół rękawów, g) taśma wzmacniająca szew kołnierzyka, na karku, w kolorze materiału koszulki. 2) koszulki bawełniane typu T-shirt w rozmiarze dla dorosłych o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 180g/m2 dla rozmiarów męskich i nie mniejsza niż 160g/m2 dla rozmiarów damskich, b) skład: 100 % bawełna, c) kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla projektów stanowiących załącznik nr 10,12,14, d) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach zarówno męskich jaki i damskich tj.: XS, S, M, L, XL, XXL,3XL dla mężczyzn i S, M, L, XL, XXL, 3XL dla kobiet (posiadające wcięcie w talii). Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla mężczyzn i kobiet stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, e) rodzaj szwu – podwójny szew wokół rękawów, 3) koszulki bawełniane typu T-shirt w rozmiarze dla dzieci o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 180g/m2, b) skład: 100 % bawełna, c) kolor: koszulki białe i czerwone według projektu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ oraz kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla pozostałych projektów, d) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach tj.: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat i 12-14 lat. Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla dzieci stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, e) rodzaj szwu – podwójny szew wokół rękawów. 4) koszulki bawełniane typu Polo w rozmiarze dla dorosłych o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 180g/m2, b) skład: 100 % bawełna, c) kolor: koszulki granatowe według projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, d) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach zarówno męskich jaki i damskich tj.: S, M, L, XL, XXL,3XL dla mężczyzn i SX, S, M, L, XL dla kobiet (posiadające wcięcie w talii). Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów e) rodzaj szwu – podwójny szew wokół rękawów. 6. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dostawę koszulek z nadrukiem w łącznej ilości 14.150 sztuk. W ramach podanej ilości Zamawiający przewiduje wykonanie nadruków według 7 projektów, w tym: 1) wykonanie nadruku na 10.000 szt. koszulek poliestrowych w kolorach białym i czerwonym w rozmiarach dla dorosłych (po około 5.000 szt. w kolorze białym oraz w czerwonym; Zamawiający przewiduje, że koszulek damskich będzie około 30%) według projektu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 2) wykonanie nadruku na 2.000 szt. koszulek bawełnianych w kolorach białym i czerwonym w rozmiarach dziecięcych (po około 1.000 szt. w kolorze białym oraz w czerwonym) według projektu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 3) wykonanie nadruku na 600 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, 4) wykonanie nadruku na 300 szt. koszulek polo w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, 5) wykonanie nadruku na 250 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, 6) wykonanie nadruku ma 100 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dziecięcych według projektu stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, 7) wykonanie nadruku ma 150 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, 8) wykonanie nadruku ma 150 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dziecięcych według projektu stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ, 9) wykonanie nadruku ma 200 szt. koszulek bawełnianych w rozmiarach dziecięcych według projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, 10) wykonanie nadruku ma 400 szt. koszulek poliestrowych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznej modyfikacji treści i grafiki przedstawionych projektów nadruku. Projekty nadruku zawierają grafikę rastrową. 7. Zamawiający wymagane pola nadruków na koszulkach wskazał w projektach stanowiących załącznik nr 8-14 do SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż ilości koszulek wraz z nadrukiem wskazane w ust. 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp nadruku na koszulce, zgodnie z projektami nadruków stanowiącymi załączniki nr 8 - 14 do SIWZ, 2) W terminie do dnia 07 listopada 2017 r. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie i dostarczyć koszulki z nadrukiem o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2; dokładna ilość zamówienia zostanie podana po zakończeniu zapisów na „Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim” tj. 30 października 2017 r. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy link do strony internetowej zawierającej dane co do ilości i rozmiarów koszulek w poszczególnych kolorach, aktualizowanych na bieżąco w oparciu o trwające zapisy do imprezy, 3) termin dostawy koszulek z nadrukiem, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 - 10 będzie uzależniony od ilości zamawianych przez Zamawiającego w danej partii nadruków, tj.: a) Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu do 100 sztuk włącznie, b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu przy zamówieniu od 101 do 500 sztuk włącznie, c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 8 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu powyżej 500 sztuk, 4) zamówienie wskazane w punkcie 2- 4 Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach tj. pomiędzy 8:00 a 14:30, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. dostarczenie koszulek z nadrukiem do Zamawiającego) na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar i na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 7) każda koszulka dostarczana przez Wykonawcę musi byś złożona i zapakowana w osobny, przeźroczysty woreczek, w sposób umożliwiający sprawdzenie rozmiaru koszulki bez rozpakowywania woreczka. Ponadto koszulki muszą być zapakowane w kartony tak aby jeden rozmiar koszulki (danego rodzaju – damska/męska, koloru) był w danym kartonie. Zamawiający dopuszcza pakowanie koszulek do kartonów w ilościach 50 – 100 szt. w ramach jednego kartonu, przy czym na każdym kartonie Wykonawca ma opisać ilość, rodzaj (damska/męska) i rozmiar koszulek. 8) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 9) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub/i zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:30, 10) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy poszczególnych partii koszulek (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18412200-2
 
Dodatkowe kody CPV: 18331000-8, 22462000-6, 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170145.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Maciej Wiśniewski Perfekt - Druk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długie 3a
Kod pocztowy: 87-337
Miejscowość: Wąpielsk
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 150694.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150694.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 328467.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2017
Data udostępnienia informacji: 03.11.2017