Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostarczenie wraz z montażem i demontażem hali namiotowej dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostarczenie wraz z montażem i demontażem hali namiotowej dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2013 r. pod numerem: 49096 - 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 7583-2013 z dnia 2013-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako:...
Termin składania ofert: 2013-01-22
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7583 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie wraz z montażem i demontażem hali namiotowej dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem będącej własnością Wykonawcy hali namiotowej użytkowej, podczas imprezy sportowej organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji pod nazwą Bieg Urodzinowy, w następujących terminach: 1) rozstawianie hali o powierzchni 1000 m² i wymiarach 20 m x 50 m, w dniu 07.02.2013 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 08.02.2013 roku; rozebranie hali od godziny 20.00 w dniu 09.02.2013 roku do godziny 8.00 w dniu 10.02.2013 roku. 3. Zamawiający przewiduje miejsce montażu hali namiotowej na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem hali namiotowej. 5. Szczegółowy opis hali namiotowej i jej wyposażenia: 1) konstrukcja hali namiotowej odporna na wiatr i nie przepuszczająca deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 2) konstrukcja nie może zawierać podpór na powierzchni wewnętrznej hali namiotowej, jedynie w obrębie jej ścian, 3) konstrukcja hali namiotowej wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia Zamawiającemu do wglądu statyki obiektu, 4) ściany oraz pokrycie dachu powinno być wykonana z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 5) ściany działowe, dzielące halę namiotową na odrębne pomieszczenia, winny być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6) hala namiotowa w najniższym miejscu winna mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa winna mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 7) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia 50 kompletów ław biesiadnych w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości; 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia normatywnego ogrzewania hali namiotowej jak dla powierzchni ekspozycji wystawowej, przez ogrzewanie hali namiotowej Zamawiający rozumie zapewnienie ogrzewania we własnym zakresie Wykonawcy, w tym dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt paliwa do urządzenia ogrzewającego, 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oświetlenie hali namiotowej normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej oraz zainstalować oświetlenie we własnym zakresie. 10) hala namiotowa musi być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 11) Wykonawca na własny koszt zapewnia transport środków niezbędnych do realizacji zamówienia, 12) Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do konstrukcji hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 6. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1) transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2) dostawy z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewanie oraz oświetlenie hali, 3) dostawy z montażem i demontażem kompletów ław, 4) montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia hal namiotowych dostarczonego przez Zamawiającego. 8. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca po wykonaniu montażu hali namiotowej wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hali namiotowej, 3) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela technicznego; przedstawiciel techniczny dodatkowo w trakcie użytkowania hali w dniu imprezy 09.02.2013 roku od godziny 05.00 do godziny 20.00 zobowiązany jest pozostawać na miejscu rozstawienia hali namiotowej, 4) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10. Zamówienie jest zamówieniem publicznym udzielanym w częściach. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Grzegorz Roeske prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GR namioty Grzegorz Roeske, ul. Kurpińskiego 10/9, 80-169 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90081,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 18450,00
·         Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71340,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2013
Data udostępnienia informacji: 05.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2013 15:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski