Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia placu zabaw przy Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście

Gdynia: Budowa oświetlenia placu zabaw przy Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście

Numer ogłoszenia: 125425 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2015 r. pod numerem: 125425 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 104815-2015 z dnia 2015-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 34928510-6 uliczne słupy oświetleniowe, 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe, 31321210-7 kable niskiego napięcia, 45111200-0 roboty w...
Termin składania ofert: 2015-07-30
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104815 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia placu zabaw przy Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 34928510-6 uliczne słupy oświetleniowe, 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe, 31321210-7 kable niskiego napięcia, 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia dla placu zabaw położonego na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Oświetlenie placu zabaw przy Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, opracowanym przez projektanta Artura Cerek (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ) oraz decyzją pozwolenia na budowę nr WI-II.7840.1.114.164.2013.MKH (stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) ułożenie linii zasilającej słupy oświetleniowe, 3) budowę oświetlenia zewnętrznego składającego się z: a) słupa oświetleniowego - 7 sztuk, typu parkowego, drewnianego o przekroju kwadratowym zbieżnym ku górze. Słup z drewna klejonego zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych i pomalowany lakierem transparentnym podkreślającym naturalną fakturę drewna. Kolor słupa: caramel - kolor podany na podstawie kart katalogowych Valmont lub równoważny. Wysokość słupa h = 5 m. Słup z cokołem stalowym ocynkowanym. Słup wyposażony w tabliczkę słupową we wnęce słupa, wnęka zamknięta uniemożliwiająca otwarcie bez narzędzi. Elementem dostawy jest prefabrykowany fundament słupa wraz ze śrubami mocującymi. Słup dla II strefy wiatrowej. Zamawiający załącza wizualizację słupa oświetleniowego wraz z oprawą stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, b) oprawy oświetleniowej zewnętrznej - 7 sztuk, typu światło odbite, odporną na czynniki atmosferyczne, oprawa o rozsyle asymetrycznym bez nachylenia odbłyśnika. Odbłyśnik oprawy składający się z lustrzanych reflektorów precyzyjnie rozsyłających wiązkę światła (nie blaszany odbłyśnik). Oprawa o szczelności IP65 wykonana w II klasie elektrycznej ze względu na pomiary ochronne. Moc oprawy 150W źródło metalhalogenowe G12. IK oprawy min 08. Oprawa montowana na słup fi76 ze względu na wandaloodporność. Daszek oprawy oparty na 3ramionach Sprawność oprawy minimum 51%. Średnica oprawy 800mm powierzchnia wiatrowa max 0,14m2. Zamawiający załącza wizualizację słupa oświetleniowego wraz z oprawą stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, 4) wykonanie podłączenia słupów oświetleniowych do istniejącego zadaszenia typu parasol, 5) uporządkowanie terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9-10 do SIWZ. 5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych, z tym zastrzeżeniem, że roboty budowlane na terenie budowy nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 21 września 2015 roku. 7. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 8. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 9. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 14. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 18. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dziennik budowy, 3) dokumentację powykonawczą, 4) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 5) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 6) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 7) wszelkie niezbędne pomiary powykonawcze, w szczególności pomiary elektryczne. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 40 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 23. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 24. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego całości robót budowlanych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 25. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 26. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 23. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.00.00-7, 34.92.85.10-6, 31.32.12.10-7, 45.11.12.00-0, 45.31.61.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107904,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 66420,00
·         Oferta z najniższą ceną: 49163,10 / Oferta z najwyższą ceną: 109639,13
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2015
Data udostępnienia informacji: 24.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2015 14:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski