Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę obiektów lekkoatletycznych oraz drenażu przy ZS nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60

Gdynia: Budowa obiektów lekkoatletycznych oraz drenażu przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60
Numer ogłoszenia: 146746 - 2016; data zamieszczenia: 16.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016 r. pod numerem: 146746 - 2016
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 158955-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 43124100-9 - drenaże, 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia,...
Termin składania ofert: 2016-08-10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158955 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów lekkoatletycznych oraz drenażu przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 43124100-9 - drenaże, 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 37451000-4 - sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów lekkoatletycznych oraz drenażu przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60 na podstawie i zgodnie z projektem wykonawczym pod nazwą Remont drenażu oraz obiektów lekkoatletycznych położonych przy Zespole Szkół nr 15 - branża architektoniczno-konstrukcyjna oraz branża instalacje sanitarne, wykonane przez Łukasza Czaplickiego - Steelu Usługi Projektowe (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót branży budowlanej i sanitarnej (stanowiące odpowiednio załączniki nr 13 i 14 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) bezwzględne sprawdzenie przed wytyczeniem projektowanej bieżni poprawności współrzędnych i rzędnych wysokościowych zawartych w projekcie z rzeczywistą sytuacją, 3) wykonanie bieżni lekkoatletycznej o powierzchni 856 m2 w zakresie: a) wykonanie podsypki piaskowo -żwirowej zagęszczonej do Id=0,7 - 856m2, b) wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - 856m2, c) wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 856m2, d) wykonanie podbudowy asfaltobetonowej dwuwarstwowej - 856m2, e) wykonanie obrzeży gumowych wokół projektowanej bieżni - 242mb, f) wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni - 856m2, g) pomalowanie linii na bieżni, 4) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej dla skoczni do skoku wzwyż o powierzchni 364 m2, a) wykonanie podsypki piaskowo -żwirowej zagęszczonej do Id=0,7 - 364m2, b) wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - 364m2, c) wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 364m2, d) wykonanie podbudowy asfaltobetonowej dwuwarstwowej - 364m2, e) wykonanie obrzeży gumowych wzdłuż skoczni do skoku wzwyż - 30,9mb, f) wykonanie nawierzchni poliuretanowej skoczni do skoku wzwyż - 364m2, 5) wykonanie nowej zeskoczni dla skoku w dal, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej dla rozbiegu do skoku w dal o powierzchni 21 m2 a) wykonanie nowej piaskownicy do skoku w dal h=35cm - 21m2, b) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na bieżni do skoku w dal - 36m2, c) wykonanie ścieżki z płyt eko-ażur - 13,5m2, d) zasypanie piaskiem i humusem obszaru po skróceniu bieżni - ~266m2, e) obsianie trawą - 266m2, 6) odwodnienie terenu w zakresie: a) remontu istniejącego drenażu na długości 520 m, b) remont instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie: wykonanie odwodnienia liniowego na długości 215 m (wody deszczowe odprowadzone będą w całości do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej), c) naprawa dwóch istniejących studni kanalizacji deszczowej, d) przełożenie istniejących punktów poboru wody sieci wodociągowej dla celów podlewania zieleni na długości 50 m, 7) wydłużenie istniejącej ścieżki z płyt typu Eko-ażur na powierzchni 13,50 m2, 8) montaż dwóch tablic informacyjnych, 9) humusowanie i zasianie trawy na obszarze starego łuku bieżni lekkoatletycznej i w miejscach ubytków w nawierzchni boiska trawiastego na powierzchni ok. 38,35 m2, 10) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 4 i 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) nawierzchnia nieprzepuszczalna, 2) odporna na zmienne warunki pogodowe, 3) odporna na promieniowanie UV, 4) odporna na kolce lekkoatletyczne, 5) wysoko elastyczna, 6) dobrze tłumiąca energie udarową, 7) wysoki współczynnik tarcia, 8) nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyclingu oraz materiałów prefabrykowanych, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość całkowita, podstawowa minimum 13 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie większa równa 1 MPa, c) wydłużenie podczas zerwania większa równa 40 [%], d) odkształcenie pionowe (mm) 0,6 - 2,5 w temp. 10-40 st. C, e) zdolność amortyzowania siły - redukcja siły (%) 35-50, f) przyczepność do podkładu betonowego większa 0.6 MPa, 10) nawierzchnia musi mieć spadki zgodne z przepisami IAAF 11) zapewniać dobre warunki w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 12) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 13) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 14) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 15) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 16) posiadać aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni, 17) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 18) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 19) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9) lit. a) - f) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załączniki nr 9 - 12 do SIWZ. 6. Zamawiający będzie przeprowadzać odbiory techniczne prac zanikowych, w szczególności dotyczących wykonania poszczególnych warstw podbudowy nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca podczas odbiorów zobowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów, w szczególności odnośnie sprawdzenia podbudowy przez uprawnionego geologa w zakresie wykonanych warstw z kruszywa oraz pomiaru geodezyjnego wykonanych warstw spadków podbudowy. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 9. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 15, 16, 17, 18, 19, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy, 7) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 24. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 26. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 29. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 201631. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 43.12.41.00-9, 45.11.10.00-1, 45.11.20.00-5, 37.45.10.00-4, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Rajmund Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1983506,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 865519,79
·         Oferta z najniższą ceną: 822079,06 / Oferta z najwyższą ceną: 865519,79
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.09.2016
Data udostępnienia informacji: 16.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2016 14:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski