Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej na terenie Gimnazjum nr 4 w Gdyni

Gdynia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej na terenie Gimnazjum nr 4 w Gdyni
Numer ogłoszenia: 190899 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2016 r. pod numerem: 190899 - 2016
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 145493-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5...
Termin składania ofert: 2016-08-04
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145493 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej na terenie Gimnazjum nr 4 w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 37451000-4 - sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa na istniejącym boisku do piłki nożnej o powierzchni trawiastej, położonym w Gdyni przy Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6, boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową o nawierzchni poliuretanowej, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę na podstawie i zgodnie z projektem wykonawczym pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki nożnej o powierzchni trawiastej na terenie Gimnazjum nr 4 opracowanym przez INDOM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mieczysław Tkaczyk, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ).
3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie podbudowy betonowej dla boiska o wymiarach 18m x 30m (powierzchnia 540 m2) wraz z ułożeniem nawierzchni syntetycznej poliuretanowej: a) podsypka piaskowa zagęszczona - 150 mm, b) beton B25 ze zbrojeniem rozproszonym - 100 mm, c) warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu SBR frakcji 1-4mm - 11mm, d) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych e) warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcji 0-1,5mm - 3mm 4) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 3 w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta, b) boisko do siatkówki - zielony - RAL 6001 wg producenta, 5) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) linie boiska do koszykówki- biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, b) linie boiska do siatkówki - niebieski brylantow - RAL 5007 wg producenta, 6) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 7) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo z tablicą z kraty ażurowej o wymiarach 1600x1100mm, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P. Wysokość obręczy kosza do poziomu nawierzchni - 3050 mm. Kosze montowane w fundamentach blokowych. b) dwóch słupków do siatkówki o konstrukcji aluminiowej, o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 11,0 m, z regulacją wysokości mocowania siatki w zakresie 1,07-2,43 m i mechanizmem naciągowym, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do siatkówki, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych prefabrykowanych. 8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 5) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 8) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni większa lub równa 14 [mm], b) wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 1 [N/mm2], c) wydłużenie względne przy zerwaniu większa lub równa 60 [%], d) amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym 35-50 [%], e) odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym mniejsza lub równa 1,5[mm], f) odporność na ścieranie w aparacie Tabera mniejsza lub równa 1 [g], g) odporność na sztuczne starzenie, oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej) 4-5, h) opór poślizgu: -nawierzchnia sucha 80-110 [PTV] -nawierzchnia mokra 55-110 [PTV] 9) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 8) lit. a) - h) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ.
6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
8. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.
10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.
13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
15. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
18. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny.
19. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru.
20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 21 i 22.
21. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym.
22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt powykonawczy, 3) dokumentację techniczną zamontowanych/wykorzystanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych/wykorzystanych urządzeń/materiałów, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 5, 6, 7, 9, 6) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót.
24. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.
25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
26. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.
27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.11.10.00-1, 45.11.20.00-5, 37.45.10.00-4, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Rajmund Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140145,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 130895,00
·         Oferta z najniższą ceną: 130895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.08.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2016 12:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski