Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni

Gdynia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni

Numer ogłoszenia: 211245 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2014 r. pod numerem: 211245 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 299984-2014 z dnia 2014-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie...
Termin składania ofert: 2014-09-24
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299984 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 37451000-4 - sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa na istniejącym boisku asfaltowym, położonym w Gdyni przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową na podstawie i zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi w zakresie zagospodarowania działki i inwentaryzacji zagospodarowania działki pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni, opracowanym przez projektanta Bartłomiejem Figur, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) sfrezowanie co najmniej 3 cm wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni asfaltowej, 4) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej z oporem, 5) skropienie emulsją asfaltową całej powierzchni istniejącego boiska o powierzchni 1421m², 6) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całej powierzchni istniejącego boiska o powierzchni 1421m², 7) wykonanie na części boiska, sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o powierzchni 549,36 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) frakcja 0-1,5 mm - warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości 2-3mm, b) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, c) frakcja 1-4 mm - warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości 11mm, d) powłokowa warstwa gruntująco - impregnująca na bazie żywicy poliuretanowej. 8) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 7 w następującej kolorystyce: a) boisko do piłki ręcznej i koszykówki - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta, b) boisko do piłki siatkowej - zielonym - RAL 6001 wg producenta, 9) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) boisko do piłki ręcznej - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, b) boisko do koszykówki - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta, c) boisko do piłki siatkowej - niebieski brylantowy - RAL 5007 wg producenta, 10) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 11) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch bramek do piłki ręcznej o konstrukcji aluminiowo-stalowej, o wymiarach światła bramki 3x2 m i głębokości 0,6m, montowanych w tulejach o profilu rury kwadratowej, z siatkami w kolorze niebieskim, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006, b) dwóch koszy do piłki koszykowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach wysięgu 2000mm, tablicy 1200x900mm i wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami epoksydowymi, laminowanymi, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P, c) dwóch słupków do piłki siatkowej, tenisa ziemnego i badmintona o konstrukcji aluminiowej, o wysokości 2,65m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 11m, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej i antenkami, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2006P, d) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji stalowej lub drewnianej, o wymiarach tarczy tablicy 50x70cm i grubości minimum 0,7mm, posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bezszalunkowych. 12) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor - w zależności od rodzaju boiska - czerwony ceglasty lub zielony, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 (należy zwrócić uwagę na zmiany w stosunku do wycofanej normy PN-EN 14877:2008), 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni większa lub równa 13+/-1 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 0,9N/mm2, c) wytrzymałość na rozdzieranie większa lub równa 140 N, d) ścieralność mniejsza lub równa 0,1 mm, e) przyczepność do podkładu betonowego większa lub równa 0,6 MPa, 10) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) - e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 19. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 21 i 22. 21. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 6, 7, 8, 10, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy, 7) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 23. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 24. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 25. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 28. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 29. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-1, 45.11.20.00-5, 45.21.20.00-6, 37.45.10.00-4, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Panorama Obiekty Sportowe Sp z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328364,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 385014,61
·         Oferta z najniższą ceną: 385014,61 / Oferta z najwyższą ceną: 385014,61
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.10.2014
Data udostępnienia informacji: 07.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2014 14:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski