Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa szybu trzy przystankowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510141311-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Dom Pomocy Społecznej: „ Budowa szybu trzy przystankowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 553440-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 540106768-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19000889900000, ul. ul. Pawia  31, 81-078  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 229 323, e-mail dps1@wp.pl, faks 586 220 624.
Adres strony internetowej (url): www.gdynia.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej,1088/dom-pomocy-spolecznej,501944

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ Budowa szybu trzy przystankowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS-342/241/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„ Budowa szybu trzy przystankowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45215210-2
Dodatkowe kody CPV: 45313100-5, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 486112.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 486112.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 486112.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 533000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomtak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 55%

IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 10.07.2019
Data udostępnienia informacji: 10.07.2019