Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb biegów organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2015

Numer ogłoszenia: 7504 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2015 r. pod numerem: 7504 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 263307-2014 z dnia 2014-12-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5) i rozstawienie będących własnością Wykonawcy (lub...
Termin składania ofert: 2015-01-07
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263307 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb biegów organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5) i rozstawienie będących własnością Wykonawcy (lub znajdujących się w jego dyspozycji) barierek wolnostojących na potrzeby zabezpieczenia i wytyczenia 10 km trasy czterech biegów organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2015, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz rysunkiem barierki stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Barierki każdorazowo ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem trasy przygotowanym przez Zamawiającego dla każdego biegu. 4. Barierki w ramach poszczególnych biegów ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po 50 sztuk. 5. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia barierek: 1) dla potrzeb Biegu Urodzinowego w nocy z dnia 20.02.2015 roku na dzień 21.02.2015 roku dostarczenie i rozstawienie w różnych miejscach Miasta Gdyni w ilości 1.900 sztuk barierek; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 21.02.2015 roku; rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 16.00 do godziny 24.00 w dniu 21.02.2015 roku, 2) dla potrzeb Biegu Europejskiego w nocy z dnia 08.05.2015 roku na dzień 09.05.2015 roku dostarczenie i rozstawienie w różnych miejscach Miasta Gdyni w ilości 1.900 sztuk barierek, gotowość na godzinę 6.00 w dniu 09.05.2015 roku; rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 16.00 do godziny 24.00 w dniu 09.05.2015 roku, 3) dla potrzeb Nocnego Biegu Świętojańskiego w nocy z dnia 18.06.2015 roku na dzień 19.06.2015 roku dostarczenie i rozstawienie w różnych miejscach Miasta Gdyni w ilości 1.900 sztuk barierek; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 19.06.2015 roku; rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 20.06.2015 roku do godziny 11.00 w dniu 20.06.2015 roku, 4) dla potrzeb Biegu Niepodległości w nocy z dnia 10.11.2015 roku na dzień 11.11.2015 roku dostarczenie i rozstawienie w różnych miejscach Miasta Gdyni w ilości 1.900 sztuk barierek, gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2015 roku; rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2015 roku. 6. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie co najmniej 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 7. Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Szczegółowy opis barierek: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5) wszystkie dostarczone barierki maja być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm - 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności: 1) transport barierek przed biegiem i po biegu, 2) dostarczenie i rozstawienie barierek zgodnie z planem Zamawiającego, 3) zebranie barierek po biegu. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z dokumentami przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 3) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Stanisław Bogucki i Tomasz Bogucki - Agencja Artystyczno - Usługowa BOGART S.C. Stanisław, Tomasz Boguccy, ul.Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103740,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 133209,00
·         Oferta z najniższą ceną: 133209,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133209,00
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.01.2015
Data udostępnienia informacji: 13.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2015 14:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski