Ogłoszenie na Promocję Miasta Gdyni w związku z organizacją cyklu imprez, w skład którego wchodzą Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.

03/04/2013    S65    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 

PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
2013/S 065-108679
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.04.2013 roku i zamieszczono w dniu 03.04.2013 roku pod numerem 2013/S 065-108679
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni w związku z organizacją cyklu imprez, w skład którego wchodzą Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, które odbędą się w dniach 28 lutego - 03 marca 2013 roku w Warszawie oraz nadmorska edycja Targów Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie WIATR i WODA, które odbędą się w dniach 15 - 18 sierpnia 2013 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni w związku z organizacją cyklu imprez, w skład którego wchodzą „Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA", które odbędą się w dniach 28 lutego - 03 marca 2013 roku w Warszawie oraz nadmorska edycja „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie WIATR i WODA", które odbędą się w dniach 15 - 18 sierpnia 2013 roku w Gdyni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 160 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2013 roku wchodzą „Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA" oraz nadmorska edycja „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie WIATR i WODA".Targi WIATR i WODA są najstarszą i największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce. W 2013 roku w Warszawie odbędzie się jubileuszowa 25. edycja tych targów. Targi są coroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu żeglarskiego, największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce i istotnym wydarzeniem na rynku europejskim. Targi WIATR i WODA 5 lat temu zostały przyjęte w poczet członków INTERNATIONAL FEDERATION OF BOAT SHOW ORGANISERS, skupującej wystawców z całego świata, których wysoki poziom organizacyjny oraz skala działania kształtują się na najwyższym poziomie. Od kilku lat impreza ta gromadzi największą rzeszę wystawców i zwiedzających z całej Polski, Europy oraz świata, wiodąc tym samym prym wśród wszystkich imprez tego rodzaju w kraju, co stanowić będzie bardzo rozbudowaną promocję miasta. Z raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Targi w Polsce 2011" wynika, iż Targi „WIATR i WODA" znajdują się w czołówce wszystkich organizowanych w kraju targów zarówno pod względem powierzchni targowej, liczby wystawców, jak i liczby zwiedzających. Niniejsza impreza wystawiennicza stanowi jednocześnie największe wydarzenie branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce. Ponadto nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni.Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona na antenie TVN Meteo oraz TVN Turbo, natomiast kampania radiowa obejmująca emisję spotów będzie wyemitowana w Radio ESKA i ESKA Rock oraz Radio Gdańsk. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszych imprezach, promując Gdynię jako „Żeglarską stolicę Polski".Mając na uwadze powyższe, stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi w zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta, zarówno w kraju, jak i na świecie.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.7.2013.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 29-044531 z dnia 9.2.2013
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Murator EXPO Sp z o.o.
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 371 264,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.4.2013
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.04.2013
Data udostępnienia informacji: 03.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.04.2013 14:09 Dodanie informacji Maciej Zaborski