Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012

Gdynia, 16 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2012 r.  pod numerem: 15233 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347223 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 - odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5, ul. Kazimierza Górskiego 10, w Gdyni Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza), ul. Nauczycielskiej, oraz z morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A, oraz na odbiór i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych (szamba) przy ul. Nauczycielskiej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, przy pomocy własnego taboru specjalistycznego, systematycznego odbioru i wywozu nieczystości stałych i odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych w celu ich unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 4. Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: 1) w kontenerach o pojemności ok. 1m3, w tym: a) 4 (cztery) sztuki zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (z wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR); b) 3 (trzy) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu stadionu GOSiR położonego przy ul. Olimpijskiej 5; c) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu przy ul. Kazimierza Górskiego 10; d) 4 (cztery) sztuki zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); e) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); f) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni; 2) w kontenerach o pojemności 7m3, w tym a) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - (każdorazowy przywóz na wezwanie); b) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza) - (każdorazowy przywóz na wezwanie); 3) w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym: a) 20 (dwadzieścia) sztuk w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); b) 10 (dziesięć) sztuk w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); 4) w 3 (trzech) pojemnikach do zbiórki plastiku o pojemności 1,5 m3 zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5; 5) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Nauczycielskiej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 3 do miejsca ich lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Pojemniki, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 dostarczane i odbierane będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu poda miejsce lokalizacji pojemnika. Pojemniki winny być nowe, mieć estetyczny wygląd. W razie uszkodzenia pojemników lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. Zamawiający natomiast zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zapewnienia jednostkom wywozowym dostępu do punktu gromadzenia odpadów. 6. Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: 1) w przypadku kontenerów o pojemności ok. 1m3: a) z 4 pojemników zlokalizowanych na obiektach położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR) - 2 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 208; b) z 3 pojemników zlokalizowanych na obiekcie stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej 5 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 156; c) z 1 pojemnika zlokalizowanego na obiekcie przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 26; d) z 4 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia - w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.06 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.06 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 140; e) z 2 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 17; f) z 1 pojemnika zlokalizowanego na obiekcie przy ul. Nauczycielskiej - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 26; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 1927, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 2) w przypadku kontenera o pojemności 7 m3 a) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 36; b) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 36; 3) w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia: a) z 20 koszy w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.06 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.06 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 350; b) z 10 koszy w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 85; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3045, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kosza; 4) w przypadku 3 pojemników do zbiórki plastiku zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - 3 razy w okresie obowiązywania umowy jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego; planowana ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 9, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 5) w przypadku zbiorników (dot. ścieków) przy ul. Nauczycielskiej - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; planuje się odbiór 100 m3 nieczystości ciekłych. Zamawiający będzie dokonywał płatność za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 7. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w ust. 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi do uprzątnięcia odpadów pozostałych podczas ładowania, bądź powstałych w wyniku opóźnionego wywozu, oraz odstawienia opróżnionego pojemnika na miejsce lokalizacji. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·    Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 223785,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·    Cena wybranej oferty: 161254,95
·    Oferta z najniższą ceną: 161254,95 / Oferta z najwyższą ceną: 161254,95
·    Waluta: PLN.
Gdynia, dnia 09 stycznia 2012 roku
L.dz. 73/2012
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na usługę „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012" znak  37/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012".
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „SANIPOR" Sp. z o.o., 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8.
W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 161.254,95 PLN.
 
Jednocześnie informuję, iż w związku z tym, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w dniu 11 stycznia 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2012
Data udostępnienia informacji: 09.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2012 13:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski
09.01.2012 13:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski