Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012

 
Gdynia, dnia 23 grudnia 2011 r.
L.dz. 7002/JB/2011

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2012"- znak sprawy 32/PN/2011

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.


1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Sanipor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych, ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
203.202,00
 
2. Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Sanipor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych, ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
203.202,00
100
 

3. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.: 161.125 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2011
Data udostępnienia informacji: 23.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2011 14:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski