Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2011

Gdynia, dnia 20.12.2010 r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2011". W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Metalpol Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Spółka jawna,
ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia
141.587,46
2
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
151.484,18
3
Sita Kościerzyna Sp. z o.o.,
ul. 8-go Marca 41 83-400 Kościerzyna
203.599,60
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Metalpol Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Spółka jawna ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia, oferta nr 1. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się posiadaniem uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 lit. c) opisał sposób dokonania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem aktualnego (ważnego) na dzień składania ofert wymaganego prawem zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdynia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca załączył do oferty decyzję nr 3/2007 Prezydenta Miasta Gdyni uprawniającą innego przedsiębiorcę tj. p. Mieczysława Mielewczyka ul. Kazimierskiej 31, Rumia do prowadzenia działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdynia. Ponad to do oferty załączono porozumienie z dnia 08.12.2010 zawarte pomiędzy Wykonawcą a Mieczysławem Mielewczyk - Wywóz Nieczystości Płynnych, z którego wynika zobowiązanie p. Mieczysława Mielewczyka, w przypadku wygrania przez Wykonawcę postępowania przetargowego, do wykonywania wywozu nieczystości płynnych z obiektów Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz art. 26 ust. 2b Ustawy, który stanowi, iż: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia", Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach do wykonywania przedmiotowego zamówienia podwykonawcy tj. p. Mieczysława Mielewczyka. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Poza tym Wykonawca w formularzu ofertowym przy wycenie przedmiotu zamówienia podał nieobowiązująca stawkę podatku VAT tj. 8%.
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Sita Kościerzyna Sp. z o.o., ul. 8-go Marca, 41 83-400 Kościerzyna, oferta nr 3. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca załączył do oferty dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (tj. 1. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych na terenie Gminy Miasta Gdyni wydane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach uprawniające do prowadzenia tej działalności także na terenie Gminy Miasta Gdyni, 3. zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdynia wydane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 4. odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy) oraz załączył błędnie wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 14 grudnia 2010 r. do godz. 12:00, do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w dniu 14 grudnia 2010 roku o godz. 09:08 przekazał dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzupełniony dokument: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy) na stronie drugiej jest nieczytelny, nie widać potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz ani podpisów osób uprawnionych do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy; na pierwszej i piątej stronie Decyzji nr 23/2009 na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych na terenie Gminy Miasta Gdyni, brak czytelnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Zamawiający zgodnie z Ustawą nie może powtórnie wezwać Wykonawcy o dokumenty, związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.,
ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
151.484,18
100
 
5.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Cena oferty brutto wynosi 151.484,18 zł.
 
6.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 20.12.2010
Data udostępnienia informacji: 20.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2010 15:02 Dodanie informacji Paulina Filipowicz