Naprawa podsufitki oraz elementów konstrukcji dachu budynku ujeżdżalni koni w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na Naprawę podsufitki oraz elementów konstrukcji dachu budynku ujeżdżalni koni w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 20%

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Łukasza Gesslera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą POL-DACH Łukasz Gessler z siedzibą w Gościcinie (84-241) przy ulicy Brzozowej 30. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto 60% = 60 punktów;
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 20 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 291.923,82 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 29 października 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.10.2019
Data udostępnienia informacji: 23.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2019 14:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski