Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej

Ogłoszenie nr 510108773-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537479-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540076134-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.31.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamówienie jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, następujących budów w podanych lokalizacjach: 1) budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-81-2018/, 2) przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-10-2019/, 3) budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-61-2018/. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1) budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni obejmuje: a) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, b) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, c) wykonanie robót ziemnych, d) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, e) wykonanie czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 566 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, o wytycznych jak w lit. j, f) wykonanie nawierzchni z kostki oraz schodów z poręczami, g) dostawę i montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz słupków parkingowych, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, i) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, j) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. e o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, mieć jednolity kolor, RAL 5010 (niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%,, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, k) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-11 do SIWZ, 2) Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni, obejmuje: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową, b) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, c) wykonanie robót ziemnych, d) wykonanie separacji warstw gruntu geowłókninami oraz wykonanie i zagęszczenie warstw z piasku wraz z dostawą piasku, e) wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia, f) wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 56m x 32,5m i powierzchni 1820 m2 o konstrukcji: warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, warstwa elastyczna ,,shockpad’’ przepuszczalna dla wody wykonana metodą in situ o grubości min. 25 mm lub mata prefabrykowana o grubości min. 10 mm, nawierzchnia ze sztucznej trawy bezzasypowa o wymiarach 56mx32,5m – dla balastu zasyp piaskiem, o wytycznych jak w lit. t, g) wykonanie linii wklejanych na boisku, h) wykonanie poprzez malowanie logo Gdynia Sport w przeciwległych narożnikach boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, i) wykonanie obrzeży betonowych, j) montaż nakładek elastycznych, k) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 187 m2, l) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 190 m2, m) dostawa i montaż nowej jednoskrzydłowej bramy wjazdowej, n) naprawa istniejących furtek, o) montaż nowej siatki stalowej powlekanej PVC w ogrodzeniu, p) wymiana siatki piłkochwytów, q) podcięcie pielęgnacyjne istniejących krzewów, r) dostawę z montażem wyposażenia boiska w postaci: dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważnej, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – ostateczną treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem, czterech chorągiewek narożnych, s) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, t) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. f o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, posiadać aktualną kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej, posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, spełniać następujące parametry techniczne: skład włókna: polietylen (PE) 100%, rodzaje włókna: włókna proste i teksturowane/skrętne, kolor: zielony, preferowane co najmniej dwa odcienie zieleni, wysokość włókna powyżej maty: 30-36 mm, grubość włókna (w przypadku kilku włókien o różnej grubości, włókna o największej grubości): min. 280 μm, Dtex: min. 13.000, ilość pęczków na m2: min. 20 500 pęczków/m2, wypełnienie trawy bezzasypowej dla balastu piaskiem, posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w powyżej w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB, u) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 12-14 do SIWZ, 3) Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, obejmuje: 3.1) Etap 1 obejmuje w szczególności: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim tor bieżni (RAL 5015 wg producenta) i ciemnym niebieskim strefa bezpieczeństwa (RAL 5003 wg producenta) zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, złożonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do biegów lekkoatletycznych: a.1) nawierzchnia syntetyczna wykończeniowa o grubości 2 mm z mieszaniny granulatu, pyłu EPDM i lepiszcza PU, a.2) warstwa syntetyczna bazowa o grubości 11 mm z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, a.3) podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET min. gr. 35 mm, a.4) podbudowa ze skrzynek retencyjno – rozsączających, polipropylenowych min. gr 85 mm, a.5) zagęszczona warstwa pospółki, a.6) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, o wytycznych jak w lit. l), b) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym bieżni prostej w kolorze białym (RAL 9010 wg producenta), c) wykonanie robót ziemnych i demontażowych przygotowujących teren pod budowę bieżni prostej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, d) demontaż istniejącego placu zabaw z zabezpieczeniem demontowanych urządzeń w celu ponownego montażu i wywóz zdemontowanych urządzeń na miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) Zamawiający przeprowadził zgodnie z dokumentacją projektową wycinkę odpowiednich drzew, f) wykonanie przesadzeń drzew i krzewów, g) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami zgodnie z dokumentacją projektową kolor RAL 6005 wg producenta, h) wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni utwardzonych żwirowo-gliniastych w obrębie bieżni prostej oraz schodów terenowych z płyt betonowych gr. 6 cm; i) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek – 4 szt., koszy na śmieci – 3 szt., stojaków rowerowych – 1 komplet po 5 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt. ), j) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm wykonanej zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR zawartych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, k) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, l) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. a) o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, mieć jednolity kolor, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g,wodoprzepuszczalność min. 5000 mm/h, posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać dokument/y potwierdzający/e parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w szczególności w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów technicznych i kolorów nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej, m) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 15-16, 18, 20-21 do SIWZ, 3.2) Etap 2 obejmuje w szczególności: a) wykonanie podbudowy boiska o wymiarach 34x66 m i powierzchni 2.244 m2 na gruncie rodzimym o następującej konstrukcji: a.1) mata elastyczna prefabrykowana wodoprzepuszczalna typu shock-pad, a.2) podbudowa ze skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych, a.3) zagęszczona warstwa pospółki, a.4) geowłóknina separacyjno – filtracyjna, a.5) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie odwodnienia płyty boiska ze sztucznej trawy poprzez zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych gr. min. 85 mm jako element podbudowy boiska, c) wykonanie sportowej nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, o wymiarach ok. 34x66 m, w kolorze zielonym w min. dwóch odcieniach z zasypem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM co najmniej z recyklingu, o wytycznych jak w lit. m). Zapisy niniejszego postanowienia są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. d) wklejenie linii wyznaczających boisko w kolorze białym - RAL 9010 o grubości 10 cm, e) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska, f) wykonanie obramowania nawierzchni z trawy sztucznej obrzeżami betonowymi zabezpieczonymi nakładkami gumowymi, g) wykonanie oświetlenia boiska ze sztucznej trawy, h) wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m wokół boiska ze sztucznej trawy, i) dostawa i montaż wyposażenia sportowego w postaci dwóch bramek do piłki nożnej, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną, j) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 z dnia 27 marca 2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa usunięte przez Zamawiającego mają nr 9, 26, 27, 28, 29, 42 i 43 zgodnie z inwentaryzacją, k) dostawa i montaż elementów małej architektury w obrębie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy (ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak rowerowy – 1 kpl. (5 szt.), tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.), l) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, m) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. c) o następujących warunkach: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważny, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014:02 lub równoważną, posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i granulat, posiadać parametry techniczne i użytkowe zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 17 do SIWZ, n) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 15-22 do SIWZ, 3.3) wykonawca robót budowlanych wykona tymczasowy wjazd na teren budowy przez zdemontowanie barierek ochronnych oraz rozebranie fragmentu ogrodzenia. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do prac niezbędnym jest uzyskanie w ZDIZ w Gdyni zgody zajęcia pasa drogowego oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 4. Roboty budowlane realizowane będą przez ich wykonawców poszczególnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag : 1) wykonawca robót budowlanych rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia 01 maja 2019 roku, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 80 (osiemdziesiąt) dni od dnia 06 maja 2019 roku, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi budowy, 2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 3 dni roboczych liczonych od dnia 01 maja 2019 roku, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 3 dni roboczych liczonych od dnia 06 maja 2019 roku, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 3) po przekazaniu placu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 4) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 5) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) wykonawca robót budowlanych zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy, 7) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 8) odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych, 9) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 10) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wszystkie opisane powyżej roboty budowlane, będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni, 11) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót, 12) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 14) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 15) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, 16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 i 2 - końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18, b) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej w wysokości do 50% wartości całego zamówienia zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym, który należy aktualizować na koniec każdego miesiąca. Wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu chęć dokonania odbioru częściowego przedmiotu zamówienia nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia danych robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić odpowiednio do odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17, 18 i 19, 17) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt.18 i 19, 18) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 6, 7, 8, 10, 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni; wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną nawierzchni ze sztucznej trawy, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 8-10 i 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, uzupełniony dziennik budowy wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, projekt powykonawczy, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 7, 9, 10, 11 oraz w ust. 6 pkt 5, 7, 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 19) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – w przypadku odbioru częściowego: pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 20) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę robót budowlanych do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 21) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem chodników z kostki betonowej, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - robót ziemnych, separacji warstw gruntu geowłókninami, warstw z piasku i jego dostawy, wykonania podbudowy, nawierzchni z trawy syntetycznej, chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni z trawy naturalnej z rolki c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - w szczególności polegających na wykonaniu większej powierzchni boiska i bieżni, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania odwodnienia, wykonania oświetlenia, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, 22) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od wykonawcy robót budowlanych lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonaniu robót montażowych, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonaniu robót montażowych, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonaniu robót montażowych, 23) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę robót budowlanych wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, 24) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie wykonawcy robót budowlanych, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 22; w przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 3 pkt. 1-3, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności: 1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i pod zaplecze budowy, 2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 3) uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) zwoływania i prowadzenia rad budowy; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad, w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady, 6) zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, w tym wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów, 8) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 9) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektantów o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 10) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych, 12) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót, 13) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 14) akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych, 15) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 16) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca, 17) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami, 18) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 19) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 20) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorami końcowymi oraz dokonanie odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji Zamawiającego, 21) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 22) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego, w terminie zgodnym z zawartymi umowami przez Zamawiającego na roboty budowlane 23) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru końcowego lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 24) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbiorów końcowych, w tym naliczenia kar umownych wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, 25) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat, 26) dodatkowo w zakresie roboty budowlanej, o której mowa w ust. 3 pkt. 3: a) zakup i rejestracja wypełnionego przez wykonawcę robót budowlanych i Nadzór dziennika budowy, b) zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, c) przekazanie wykonawcy robót zarejestrowanego dziennika budowy oraz planów istniejącego uzbrojenia terenu budowy, d) zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy, e) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy, f) przygotowanie materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem w PINB zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ. 6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia musza posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego. 7. Podpisany przez Nadzór protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za poszczególne zadanie inwestycyjne opisane w ust. 3 pkt. 1-3. 8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46341.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Development Design Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 25/2
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71340
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12915
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138990
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Nagietkowej, Uczniowskiej i Wieluńskiej.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Development Design Sp z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 40,14 punktów;
2)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 80,14 punktów. Cena oferty brutto wynosi 71.340,00 zł.
 
1.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 21 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 14.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2019 12:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski