Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy remoncie pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

Ogłoszenie nr 510175390-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy remoncie pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562149-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540148983-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy remoncie pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.29.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, przy remoncie pomostu pływającego H położonego na terenie Przystani Jachtowej Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13 (link do postępowania na roboty budowlane: www.gdynia.pl/bip/gcs). 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót demontażowych oraz rozbiórkowych, 3) wymiana istniejących pontonów pływających na nowe wraz z ich wodowaniem oraz ustawieniem na pozycji – 9 sztuk; zdemontowane istniejące pontony pływające oraz styropian należy wywieźć do utylizacji i zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797); nowe pontony powinny być wyposażone w szczególności w studzienki i kanały do poprowadzenia instalacji elektrycznych i wodociągowych, łącza, studzienki montażowe, knagi oraz belki odbojowe, Uwaga! Pontony pływające powinny być ze sobą połączone elastycznie z zastosowaniem połączenia gwarantującego pełną swobodę pracy przegubu. Zamawiający nie dopuszcza połączenia ze sobą pontonów pływających przy użyciu prętów stalowych. 4) demontaż wraz z ponownym montażem y-bomów – 33 sztuki; do wymiany są okucia oraz drewniane pokłady; konstrukcja y-bomów do ponownego wykorzystania, przed ponownym montażem należy usunąć lokalne ogniska korozji konstrukcji stalowych y-bomów (wypiaskowanie i nałożenie nowych powłok cynkowych) oraz naprawić pękniętą konstrukcję stalową y-bomów (spawanie); Uwaga! Stan techniczny y-bomów będzie można dokładnie określić po ich wyciągnięciu na nabrzeże. Po dokonaniu przez Wykonawcę oceny ich stanu technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z opisem stanu technicznego i przekazanie jej Zamawiającemu. 5) demontaż wraz z ponownym montażem trapu wejściowego na pomost pływający – 1 sztuka; przed ponownym montażem należy wymienić jedną rolkę/kółko trapu, uzupełnić brakującą drugą rolkę/kółko trapu, usunąć lokalne ogniska korozji (wypiaskowanie i nałożenie nowych powłok cynkowych), wymienić deskowanie trapu oraz płytę zejściową; dostawa blachy ślizgowej pod trap wejściowy – 1 sztuka, 6) wymiana istniejących łańcuchów kotwicznych wraz z systemem mocującym, w tym w szczególności szeklami oraz sprężynami amortyzującymi; Uwaga! W przypadku gdy zdemontowane łańcuchy kotwiczne będą w dobrym stanie technicznym oraz będą nadawały się do ponownego wykorzystania należy przekazać je do zasobów Zamawiającego, 7) wydobycie na nabrzeże 14 sztuk martwych kotwic – do ponownego wykorzystania, Uwaga! Stan techniczny martwych kotwic będzie można dokładnie określić po ich wydobyciu na nabrzeże. Po dokonaniu przez Wykonawcę oceny ich stanu technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z opisem stanu technicznego i przekazanie jej Zamawiającemu. 8) dostawa wraz z montażem 2 sztuk nowych martwych kotwic o masie 3t każda wraz z systemem mocującym, w tym w szczególności łańcuchami kotwicznymi, 9) dostawa wraz z montażem wyposażenia w postaci: a) nowego stojaka sprzętu ratowniczego wraz z kołem ratunkowym oraz bosakiem – 1 sztuka, b) nowej tablicy informacyjnej określającej maksymalną długość jednostki cumującej do pomostu H – 1 sztuka, c) nowych drabinek ratowniczych – 2 sztuki, 10) dostawa wraz z montażem oprawy oświetleniowej typu LED – 2 sztuki; oprawy zostaną zamontowane bezpośrednio do pomostu, 11) wymiana istniejących punktów poboru energii elektrycznej – 7 sztuk, wraz z ich podłączeniem do niezbędnych instalacji; punkty poboru energii elektrycznej w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej ogniowo powinny być wyposażone w szczególności w oprawy oświetleniowe, kompletną aparaturę łączeniową i zabezpieczającą, 12) wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnicy zasilającej wraz z elektryczną linią kablową zasilającą instalacje zlokalizowane na pomoście pływającym; rozdzielnica powinna być wyposażona w szczególności w aparaty zabezpieczające oraz sterownicze, 13) wymiana istniejących punktów poboru wody – 3 sztuki, wraz z ich podłączeniem do niezbędnych instalacji; punkty poboru wody w obudowie ze stali nierdzewnej powinny być wyposażone w szczególności w dwa zawory ze złączką do węża, zawiesia do węży oraz węże do wody pitnej z powłoką antyporostową o długości minimum 30 m, 14) wykonanie nowej instalacji wodociągowej od istniejącej studni zaworowej położonej na nabrzeżu do punktów poboru wody zlokalizowanych na pomoście pływającym, 15) niezbędne badania i pomiary instalacji elektrycznej oraz wodociągowej, 16) wywóz i utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, 17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, Pomost pływający H przymocowany będzie za pomocą łańcuchów kotwicznych do martwych kotwic. Wykonawca w czasie trwania robót budowlanych zobowiązany jest do tymczasowego oznakowania akwenów nawigacyjnych w porozumieniu z Kapitanatem Portu Gdynia oraz Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Kapitanatu Portu Gdynia o terminie rozpoczęcia oraz terminie zakończenia robót budowlanych. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych w Urzędzie Morskim w Gdyni. Uwaga! Miejsce na składowanie materiałów, które zostaną ponownie wykorzystane do wbudowania, w szczególności y-bomy oraz martwe kotwice, oraz miejsce składowania pomostów pływających należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku składowania materiałów na nabrzeżu dopuszczalne obciążenie nie może przekroczyć 1t/m², a w miejscach o zwiększonej dopuszczalnej nośności nabrzeża pod prace żurawi samojezdnych dopuszczalne obciążenie nie może przekroczyć 5t/m². 18) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-16 do SIWZ. 4. Roboty budowlane realizowane będą przez Wykonawcę robót budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag : 1) wykonawca robót budowlanych powinien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r., 2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający informuje iż, teren budowy zostanie przekazany nie wcześniej niż 1 października 2020 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego, 3) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: - projektu zagospodarowania terenu budowy, - uzgodnionego z Urzędem Morskim w Gdyni planu bezpieczeństwa żeglugi, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w pkt. 2, 4) wykonawca robót budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót wraz z określeniem planowanych terminów dostaw poszczególnych materiałów, 5) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia kierownika prac podwodnych do nadzoru nad wykonywaniem prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych zobowiązany jest do sporządzenia planu prac podwodnych przed rozpoczęciem prac podwodnych. Prace podwodne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych, 6) po przekazaniu terenu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 7) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 8) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 9) ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób, żeby umożliwić korzystanie z pozostałych obiektów zlokalizowanych na terenie Przystani Jachtowej Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13. Uwaga! Istnieje możliwość wyłączenia z użytkowania pomostu F i J podczas prowadzonych prac nurkowych po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 10) wykonawca robót budowlanych zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy, 11) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 12) odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie wykonawca robót budowlanych, 13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 14) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a) będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wodowanie pontonów oraz y-bomów, remont y-bomów, wydobycie lub posadowienie na dnie martwych kotwic, 15) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót, 16) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 17) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 18) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 19) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, 20) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 21 i 22. 21) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt. 22, 22) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych, - dokumentację projektową powykonawczą, - dokumentację zdjęciową wykonanych prac podwodnych, - orzeczenie techniczne o zdatności do pływania wydane przez Polski Rejestr Statków lub dokument równoważny, - świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków lub dokument równoważny, - dziennik prac podwodnych, - sprawozdanie z badania dna, - atest czystości dna, - badania i pomiary elektryczne, - próba szczelności instalacji wodociągowych, - badanie laboratoryjne wody wraz z pozytywną opinią SANEPIDU, - certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, - wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 23) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym w szczególności polegających na wymianie/remoncie/dostawie wraz z montażem martwych kotwic wraz z systemem mocującym, wymianie/remoncie/dostawie wraz z montażem y-bomów wraz z systemem mocującym, remoncie trapu wejściowego, dostawie wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED, wykonaniu instalacji elektrycznej. 5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) stosownie do art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 3, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności: 1) uczestnictwo jako członek komisji w przekazaniu kierownikowi robót budowlanych terenu budowy, 2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawcę, 3) opiniowanie i akceptowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych oraz planowanych terminów dostaw poszczególnych materiałów dla zadania inwestycyjnego, 4) opiniowanie i akceptowanie projektu zagospodarowania terenu budowy oraz uzgodnionego z Urzędem Morskim w Gdyni planu bezpieczeństwa żeglugi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich Nadzorowi, przez Zamawiającego, 5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru merytorycznego oraz kontroli jakości i zgodności realizacji robót budowalnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 6) zwoływanie i prowadzenie rad budowy wraz ze sporządzeniem protokołu z narady; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady, 7) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady, 8) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 9) sprawdzanie i zatwierdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu zaakceptowanych przez Nadzór wniosków materiałowych. 10) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o wadach w dokumentacji projektowej stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 11) dokonywanie odbioru robót budowlanych częściowych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz sporządzenie pisemnych protokołów potwierdzonych przez kierownika budowy. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów w dniu odbioru, 12) kontrolowanie terminowości wykonania robót oraz dostaw poszczególnych materiałów objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku zmiany lub aktualizacji harmonogramu sprawdzenie i jego akceptacja, 13) Nadzór zobowiązany jest sprawować kontrolę nad prowadzonymi robotami poprzez pobyt na budowie nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, każdy pobyt na budowie powinien być potwierdzony protokołem zawierającym informacje w zakresie min. oceny postępu robót w danym tygodniu, ich zgodności z harmonogramem umownym i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski, wraz z załączoną do niego dokumentacja zdjęciową. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów z pobytu na budowie do ostatniego dnia roboczego danego tygodnia (w wersji papierowej i elektronicznej); 14) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań (w wersji papierowej i elektronicznej) w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca, 15) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami, 16) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 17) dokonywanie czynności związanych z odbiorami końcowymi oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale i akceptacji Zamawiającego jako członek komisji odbiorowej, 18) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego. Zamawiający protokolarnie przekaże dokumentację powykonawczą. Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opinię dotyczącą dokumentacji powykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania jej Nadzorowi; 19) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 20) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 21) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 22) Zaopiniowanie konieczności naliczenia kar umownych z tytułu umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego. 23) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat. 6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 7. Po podpisaniu przez Nadzór protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający protokolarnie dokona końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego. Podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne opisane w ust. 3. 8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Development Design Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 25/2
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14554.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14554.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33210.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 03.08.2020
Data udostępnienia informacji: 03.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2020 09:54 Aktualizacja treści Tomasz Klein
03.09.2020 15:06 Aktualizacja treści Tomasz Klein
17.08.2020 13:35 Aktualizacja treści Tomasz Klein
10.08.2020 14:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski