Modernizacja sieci wodociągowej wraz z rozbudową oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na:

 Modernizację sieci wodociągowej wraz z rozbudową oświetlenia cmentarzakomunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni ” Nr EZP 03/2015  


działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o: 

I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:  

Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PÓŁWYSEP” Kazimierz Okrój, Grzegorz Okrój Sp. j. ul. Lipowa 17, Rekowo Górne 84-123 Mrzezino 

Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 


 II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
      Nr  ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
 Kryterium oceny:„Cena” Kryterium oceny:„Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” Łączna punktacja
      1Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PÓŁWYSEP” Kazimierz Okrój, Grzegorz Okrój Sp. j.ul. Lipowa 17, Rekowo Górne 84-123 Mrzezino 9,5 pkt 0,5 pkt 10,00 pkt
       2 ELDO P.P.H.U. Sławomir Dobryłko ul. Szkutnicza 6, 81-198 Rewa 8,96 pkt 0,5 pkt 9,46 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 06.07.2015
Data udostępnienia informacji: 06.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2015 10:21 Korekta Jarosław Turosz
06.07.2015 10:19 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
06.07.2015 10:17 Dodanie informacji Jarosław Turosz