Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500152749-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566311-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.29.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni. 4. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać: 1) jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, 2) dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, w terminach nieprzekraczalnych: pierwszy w terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, drugi w terminie przypadającym pomiędzy 01.11.2018 roku a 25.12.2018 roku. 5. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 6 do SIWZ. 6. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 7. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć podczas konserwacji: 1) na potrzeby Stadionu Miejskiego: a) 2 zestawy media konwerterów pozwalające na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy wielomodowy, b) kamerę megapikselową IP z przetwornikiem 1/3"" o podanych niżej parametrach: automatyczna kontrola wzmocnienia, kompensacja oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów, detekcja ruchu. Kompresja JPEG i H.264. Prędkość 25 kl / s w FullHD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG 2288 x 1712. Współpraca z obiektywami DC, mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości. Kompatybilna z ONVIF, 2288 x 1712, 4 Mega piksele w MJPEG, Dual-stream, współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie: PoE, 24 VAC, 12 VDC, c) 4 sztuki dysków twardych SATA 2TB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, współczynnik MTBF co najmniej 500000 godzin, d) 2 sztuki przewodów HDMI v1.4 z filtrem i zabezpieczeniem przed przepięciami, długość 3m, e) 2 sztuki przewodów HDMI v1.4 z filtrem i zabezpieczeniem przed przepięciami, długość 5m, f) 2 sztuki przewodów HDMI v1.4 z filtrem i zabezpieczeniem przed przepięciami, długość 10m, g) 2 sztuki przewodów audio mini-jack 3,5mm – 2 x RCA o parametrach: powłoka PVC, metalowe końcówki, odporne na zakłócenia EMI, odporne na mechaniczne wyginanie a przy tym bardzo elastyczne, średnica zewnętrzna ok 6mm. długość min. 5m h) 12 sztuk paneli 4 wentylatorów do szaf RACK 19”. Panele muszą posiadać mocowanie czteropunktowe do sufitu obudowy szafy, termostat, zasilanie 230V. 2) na potrzeby Narodowego Stadionu Rugby: a) 6 sztuk dysków twardych SATA 2 TB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD20EVDS 2 TB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, współczynnik MTBF co najmniej 500000 godzin, b) 3 sztuki paneli 4 wentylatorów do szaf RACK 19”. Panele muszą posiadać mocowanie czteropunktowe do sufitu obudowy szafy, termostat, zasilanie 230V. 3) Na potrzeby Przystani Jachtowej Marina Gdynia: a) kamera analogowa pracująca w standardzie Turbo-HD w obudowie tulejowej, o parametrach: przetwornik 1/2.7" CMOS: rozdzielczość 1080p 30kl/s, czułość 0.14Lux (F1.4), 0 Lux z IR, zasięg IR 30/40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Obudowa IP66. Temperatura pracy -40°C~60°C, współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie 12VDC/24VAC. 8. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany przy konserwacji wykonać następujące usługi: 1) na Stadionie Miejskim: a) wymienić zestaw media-konwerterów dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. a) w punkcie kamerowym nr SM/23, nazwa własna kamery Tunel , b) dokonać naprawy uszkodzonej kamery Sanyo VCC-HD3500P, której awaria objawia się brakiem wyświetlania obrazu w systemie Seetec 5. Nazwa własna Zamawiającego to: Goście F12, c) wymienić 12 paneli wentylatorów w szafach rackowych, dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. h), 2) na Narodowym Stadionie Rugby: a) wymienić 3 panele wentylatorów w szafach rackowych, dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. b) 3) na Przystani Jachtowej Marina: a) wymienić kamerę dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. 9. Niezależnie od konserwacji i naprawy systemów CCTV w terminach opisanych w ust. 4, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla systemów o których mowa w ust. 3 usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii kamer sieciowych lub analogowych oraz serwerów CCTV, w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej: 1) kamery na wysokości do 6 metrów – szacowanie 4, 2) kamery na wysokości powyżej 6 metrów do 8 metrów – szacowanie 4, 3) kamery na wysokości powyżej 8 metrów do 12 metrów – szacowanie 4, 4) serwer wideo CCTV na Narodowym Stadionie Rugby – szacowanie 3, 5) serwer wideo CCTV na Stadionie Miejskim – szacowanie 3, 6) serwer wideo CCTV na przystani jachtowej Marina Gdynia – szacowanie 1, 7) serwer wideo CCTV na obiektach Administracji GCS – szacowanie 1. Poprzez diagnostykę kamer rozumie się sprawdzenie: sprawności kamer, wartości napięcia zasilania, ciągłości przewodów sygnałowych i zasilających, zakończenia przewodów giętych z obu stron, poprawności działania kanału w rejestratorach, switchach. 10. Czas reakcji/przybycia Wykonawcy na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w ust. 9 nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego mailowo lub telefonicznie potwierdzone mailem. 11. Zamawiający informuje, iż ilości usług wskazanych w ust. 9 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 12. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki, nakrętki, podkładki i śruby. 13. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 14. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez dystrybutora lub producenta oprogramowania. 2) na pozostałych obiektach w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej analogowej, potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami. 15. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi na poszczególnych obiektach przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia, o których mowa w ust. 14, osób za pomocą których będzie świadczył usługę na danym obiekcie. Do czasu przedstawienia dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić wpuszczenia osób mających świadczyć usługi na obiekcie, co nie przesuwa umownego terminu wykonania usługi. 16. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośników, rusztowań. 17. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.– sob. w godzinach 7.30 – 18.00. 19. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 20. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla systemu CCTV na Stadionie Miejskim oraz na Narodowym Stadionie Rugby nie może przekroczyć 4 tygodni łącznie. Na pozostałych obiektach (Budynki Administracji, przystań jachtowa Marina Gdynia,) czas ten nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie. 21. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 25. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac. 26. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 27. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 28. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50340000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 50343000-1, 50344000-8, 50610000-4, 35120000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 136770
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 236
Kod pocztowy: 81-540
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 118848.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118848.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118848.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 03.07.2018