Informacja o złożeniu i unieważnieniu postępowania nr RZP/219/2020

logo

              Gdynia, dnia 31.12.2020 r.
 
Znak sprawy: RZP/219/2020
 
 
                                                                                                 Informacja o złożonych ofertach
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na „Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego” w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2.
 Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) zamieszcza informacje dotyczące:
1.   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
dla części I:  145 573,50 zł brutto;
dla części II: 358 073,50 zł brutto;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach: 
pełna treść informacji w załączniku

Zamawiający informuje, że w zakresie części II Zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W związku
z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt. 15 Ogłoszenia.
 
Zamawiający informuje, że w związku z tym, że  cena zaoferowana w złożonej ofercie w zakresie części I przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, unieważnia postępowanie w tej części zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt. 15 Zaproszenia.  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2020 13:48 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska