Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż mebli do Filii MBP w Gdyni

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Data: 09 sierpnia 2017 r.

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Numer sprawy: 230/4/2017

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Zamawiającym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w wyniku dokonanego badania i oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Biuro Inżynieryjno Handlowe "ARTUSS" Luśnia Artur, ul. Łukasiewicza 30, 38-400 Krosno, który zaproponował za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę 428 142,09 zł brutto i wskazał termin gwarancji 60 m-cy. Oferta otrzymała 95,90 pkt wg sposobu oceny ofert wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg kryterium cena - 60% i Termin gwarancji – 40%.
  Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w przedmiotowym postępowaniu:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Pkt w kryterium:
  Cena
  Pkt w kryterium: Termin gwarancji Suma pkt
  1 TRONUS Polska Sp. z o.o, ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 30,77 40 70,77
  2 Zakład Usług Tartaczno Stolarskich Robert Śliwiński, ul. Trzemeszeńska 35, 88-410 Gąsawa - - -
  3 Biuro Inżynieryjno Handlowe "ARTUSS" Luśnia Artur, ul. Łukasiewicza 30, 38-400 Krosno 55,90 40 95,90
  4 ZPHU "WB-Duet" Zakład Meblowy
  Waldemar Boczkowski,
  ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna
  60 24 84
 2. Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 16.08.2017 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, gabinet Dyrektora MBP.
 1. Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu w terminie do dnia 15.08.2017 r.:

a) dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj: 21 407,10 zł; Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego Wykonania umowy zgodnie z zapisami w pkt XV SIWZ.

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); kopia polisy będzie stanowiła załącznik do umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 09.08.2017
Data udostępnienia informacji: 09.08.2017