Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/54/2020

logo
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówienia pn.: „Wykonania badań profilaktycznych dla uczestników projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego  pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” w ramach projektu nr RPPM 05.04.02.-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”  - Znak sprawy: RZP/54/2020
 
                                                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
                                                                            Wojskowa Specjalistyczna
                                                                         Przychodnia Lekarska SPZOZ
                                                                                    Ul. Pułaskiego 4
                                                                                   81 – 368 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte
w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.  
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 7 174,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2020
Data udostępnienia informacji: 05.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2020 16:20 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska