Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/214/2020

logo
Gdynia, dnia 28.12.2020 roku

Znak sprawy: RZP/214/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówienia pn. „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych
dla dzieci uczęszczających do żłobka „Niezapominajka – Dąbrowa” w ramach projektu nr RPPM 05.03.00.-22-0003/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, znak sprawy RPZ/214/2020

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr
1 złożona przez:
                                                               Fizjoterapia Marta Synoracka
                                                        Ul. Adm. J. Unruga 59E, 81-181 Gdynia

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 19 200 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: pełna treść w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 28.12.2020
Data udostępnienia informacji: 28.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2020 17:55 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska