Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/187/2020 w zakresie części II

logo                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              Gdynia, dnia 17.12.2020 r.

Znak sprawy: RZP/187/2020
                                                                                             
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 22 sierpień 2019r.) na „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”.
 
                                                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 2 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
 
                                                                               HOME CARE Sp. z o.o. sp.k.
                                                                               ul. Grzegorza z Sanoka 74
                                                                                71-278 Szczecin

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 6 094,44 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych 44/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację: pełna treść informacji w załaczniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 11:12 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska