Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/157/2020

                                                                                                                                                                      Gdynia, dnia 07.12.2020 r.
Znak sprawy: RZP/157/2020                                                                
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro na „Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Gdyńskiego Centrum Zdrowia”
 
                                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez:
 
                                                                            DOTLOGIC SP Z O.O.
                                                                            ul. Świętojańska 87/5
                                                                            81-389 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 79 494,62 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 62/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:
pełna treść informacji znajduje się w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 09.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2020 13:34 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska