Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/129/2020

 logo                                                                                                                                                                    
Gdynia, dnia 16.11.2020 r.Znak sprawy: RZP/129/2020


Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro na „Świadczenie usług cateringowych” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”
                                                         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863,
w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez:
                                                                       BAR RESTAURACYJNY ALICJA SZEWCZUK
                                                                                           ul. Łużycka 6c
                                                                                           81-537 Gdynia
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 4, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj. Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 21 204,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście cztery złotych 00/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację: PEŁNA TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAŁĄCZNIKU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2020 13:17 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska