Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/125/2020 dla części IV

 logo                                                                                                  
                                                                                                                                                                Gdynia, dnia 08.12.2020 roku

Znak sprawy: RPZ/125/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1)
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówienia pn. „Przeprowadzenie warsztatów grupowych oraz szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami, redukcji stresu, ergonomii
i bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych, wdrażania rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie problemów w organizacji i osiąganie założonych rezultatów oraz skutecznego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych” w ramach projektu nr RPPM 05.04.02.-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy” znak sprawy RPZ/125/2020

                                                            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że w zakresie części 4 za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
                                                                             Dariusz Łukawski Media
                                                                               ul. Sarmacka 12H/8
                                                                               02-972 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15 744,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: pełna treść informacji w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2020
Data udostępnienia informacji: 08.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2020 13:01 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska