Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - K/17/2020

logo

Gdynia, dnia 24.12.2020r.
Znak sprawy: K/17/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  Wykonawcy
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 46c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1845) na „Dostawę środków wspierających działania zapobieganiu epidemii” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”.
 
 
                                                                              INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 1 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 6 złożona przez:
                                                                                       UNITRANS M.i W. Fijał Spółka Jawna
                                                                                       ul. Borsucza 9,
                                                                                       05-410 Józefów-Michalin
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 6, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 27540,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:  pełna treść informacji w załączniku


                                                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 2 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 5 złożona przez:
                                                                                             Firma Handlowa STARMLECZ
                                                                                             Tkaczuk Adam,   
                                                                                             ul. Zgodna 4B,
                                                                                             27-200 Starachowice

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 5, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 14677,20 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację: pełna treść informacji w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 24.12.2020
Data udostępnienia informacji: 24.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.12.2020 10:59 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska