Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - EZP/1/2020

logo
Znak sprawy: EZP/1/2020

       
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”

                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43 - zwane dalej Zamawiającym, informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
                                           EHEALTH SOLUTIONS Sp. z o.o.
                                                     ul. Starodworska 1
                                                       80-137 Gdańsk
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału
w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
1. Kryterium cena brutto – waga 60%
2. Kryterium Skrócenie czasu realizacji zamówienia – waga 10%
3. Kryterium Dodatkowe godziny wsparcia w ramach realizacji zamówienia – waga 20%
4. Kryterium Cena dodatkowych roboczogodzin - waga 10%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 punktów, w tym w kryterium:
1. Kryterium cena brutto – waga 60%
2. Kryterium Skrócenie czasu realizacji zamówienia – waga 10%
3. Kryterium Dodatkowe godziny wsparcia w ramach realizacji zamówienia – waga 20%
4. Kryterium Cena dodatkowych roboczogodzin - waga 10%
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 
Pełna treść informacji znajduje się w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020
Data udostępnienia informacji: 25.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2020 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Sobolewska
25.11.2020 11:34 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska